DZIAŁ 5

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

a)                 produktów jadalnych (innych niż jelita, pęcherze i żołądki zwierząt, całe lub w kawałkach, oraz płynna lub suszona krew zwierząt);

b)                skór lub skórek (włącznie ze skórami futerkowymi) innych niż towary objęte pozycją 0505 oraz skrawków i odpadków skór lub skórek surowych objętych pozycją 0511 (dział 41 lub 43);

c)                 materiałów włókienniczych pochodzenia zwierzęcego, innych niż włosie końskie i odpadki włosia końskiego (sekcja XI);

d)                kępek i pęczków, z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603).

  1. W pozycji 0501 procesu sortowania włosów pod względem długości (pod warunkiem, że cebulki i odpowiednio końce włosów nie są ułożone razem) nie należy uznać za obróbkę.
  2. W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za „kość słoniową”.
  3. W całej nomenklaturze wyrażenie „włosie końskie” oznacza włosy z grzyw lub ogonów koniowatych lub bydła. Pozycja 0511 obejmuje, między innymi, włosie końskie i odpady włosia końskiego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika.

 


 


UWAGI OGÓLNE

Dział niniejszy obejmuje różne materiały pochodzenia zwierzęcego, nieobrobione lub poddane wstępnemu procesowi obróbki, które normalnie nie są wykorzystywane jako żywność (z wyjątkiem krwi, jelit, pęcherzy i żołądków, niektórych zwierząt), a nie są objęte innymi działami nomenklatury.

Z działu niniejszego wyłączono:

(a)Tłuszcze zwierzęce (dział 2 lub 15).

(b)Skóry zwierząt niegotowane, jadalne (dział 2) lub ryb (dział 3). (Skóry takie po ugotowaniu klasyfikowane są do działu 16.).

(c)Jadalne płetwy ryb, głowy, ogony, pęcherze (pęcherze pławne) i pozostałe jadalne podroby ryb (dział 3)

(d)Gruczoły organoterapeutyczne lub inne narządy, suszone, nawet w proszku (dział 30).

(e)Nawozy pochodzenia zwierzęcego (dział 31).

(f)Skóry i skórki, surowe (z wyjątkiem skórek i części skórek ptasich, z piórami lub puchem, niewyprawionych, oczyszczonych, zdezynfekowanych lub poddanych obróbce konserwacyjnej, ale niewyprawionych w inny sposób) (dział 41).

(g)Skóry futerkowe (dział 43).

(h)Jedwab i wełnę oraz pozostałe surowce włókiennicze pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem włosia końskiego i odpadów z włosia końskiego) (sekcja XI).

(ij)Perły naturalne lub hodowlane (dział 71).

 


 


0501-Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów.

Pozycja niniejsza obejmuje włosy ludzkie, nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone, włącznie z włosami ułożonymi równolegle, ale nieułożonymi w taki sposób, aby cebulki i odpowiednio końce włosów były ułożone razem, oraz odpadki ludzkich włosów.

Wyłączone zostały włosy ludzkie (inne niż odpadki), które zostały obrobione w inny sposób, oprócz zwykłego mycia i odtłuszczenia, np. ścienione, barwione, bielone, skręcone w loki lub przygotowane do wytworzenia przypinanych włosów, peruk itd., oraz ludzkie włosy ułożone w taki sposób, aby cebulki i końce włosów były ułożone razem (pozycja 6703, patrz odpowiednie Noty wyjaśniające). Wyłączenie to nie dotyczy odpadów włosów ludzkich, które są zawsze klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeśli powstały z włosów na przykład bielonych lub barwionych.

Pozycja niniejsza nie obejmuj również:

(a)Tkanin filtracyjnych wykonanych z włosów ludzkich (pozycja 5911).

(b)Siatek do włosów wykonanych z włosów ludzkich (pozycja 6505).

(c)Pozostałych artykułów wykonanych z włosów ludzkich (pozycja 6704).

 


 


0502-Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści.

0502 10-Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści

0502 90-Pozostałe

Towary te mogą występować w dużych ilościach, w luźnych wiązkach lub związane w pęczki, w których szczecina lub sierść jest ułożona równolegle, a cebulki są mniej więcej wyrównane. Mogą one być surowe lub oczyszczone, bielone, barwione lub wyjałowione.

Do innych rodzajów sierści do wyrobu szczotek i pędzli należy sierść skunksa, wiewiórki i kuny.

Pozycja niniejsza wyłącza jednak szczecinę lub sierść w postaci przygotowanych kępek i pęczków (tzn. ułożonych w niezwiązane wiązki przygotowane do oprawienia, ale niepodzielonych na miotły i pędzle lub wymagających tylko nieznacznej obróbki w celu oprawienia), które objęte są pozycją 9603 (patrz uwaga 3. do działu 96.).

 


 

 


[0503]


 


0504-Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.

Pozycja niniejsza obejmuje jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich, objętych pozycją 0511) w całości lub w kawałkach, nawet niejadalne, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone. Produkty przygotowane lub zakonserwowane w inny sposób są wyłączone (generalnie dział 16.).

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Trawieńce (cielęce, koźlęce itd.), nawet pocięte lub wysuszone, które służą do ekstrakcji podpuszczki.

(2)Flaki i żwacze (gdy gotowane klasyfikowane są w dziale 16).

(3)Nieobrobioną błonę do rozdzielania listków złota, będącą zewnętrzną powłoką kątnicy wołu lub owcy.

Pozycja niniejsza obejmuje również jelita i błonę do rozdzielania listków złota (w szczególności wołową), podzieloną lub pociętą wzdłuż na paski, nawet z wewnętrzną powłoką usuniętą przez zeskrobanie.

Jelita są głównie używane jako osłonki kiełbas. Są one wykorzystywane również do wytwarzania jałowego katgutu chirurgicznego (pozycja 3006), strun do rakiet tenisowych (pozycja 4206) lub strun do instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

Pozycja niniejsza wyłącza również „jelita sztuczne” wykonane przez ekstruzję pasty z włókien ze skóry lub skórek, utwardzonych następnie roztworem formaldehydu i fenoli (pozycja 3917), oraz „jelita sztuczne” wykonane przez sklejenie naturalnie rozdzielonych jelit (pozycja 4206).


 


0505-Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór (+).

0505 10-Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch

0505 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Skóry i inne części ptaków (np. głowy, skrzydła) z ich piórami lub puchem, oraz

(2)Pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) i puch,

pod warunkiem że są one nieobrobione lub jedynie oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane, ale nie są obrobione lub osadzone w inny sposób.

Pozycja niniejsza obejmuje również proszek, mączkę i odpady z piór i części piór.

Towary objęte niniejszą pozycją są używane do wypychania pierzyn, do celów dekoracyjnych (zazwyczaj po dalszej obróbce) lub do innych celów. Do celów klasyfikacyjnych nie rozróżnia się różnych rodzajów piór.

Części piór objętych niniejszą pozycją obejmują pióra rozdzielone wzdłuż chorągiewki, odcięte od stosiny lub przyczepione do cienkich strużyn stosiny (nawet z przystrzyżonymi końcami), dutki oraz stosiny.

Do pozycji tej klasyfikowane są pióra i puch pakowane do sprzedaży detalicznej w worki z płótna, wyraźnie niestanowiące poduszek i poduszeczek. Do pozycji tej klasyfikowane są również pióra związane razem dla ułatwienia transportu.

Pozycja niniejsza wyłącza skóry i inne części ptaków, pióra i części piór, które zostały poddane obróbce innej niż dopuszczona dla niniejszej pozycji (np. bielenie, barwienie, skręcanie lub układanie w fale) lub zostały oprawione, oraz artykuły wykonane z piór itd., które są zazwyczaj klasyfikowane do pozycji 6701 (patrz Noty wyjaśniające do niej). Obrobione dutki i artykuły wykonane z dutek są jednakże klasyfikowane zgodnie z ich właściwościami (np. spławiki wędkarskie - pozycja 9507, wykałaczki - pozycja 9601).

o

o    o

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0505 10

Określenie „pióra w rodzaju stosowane do wypychania” oznacza pióra ptactwa domowego (w szczególności gęsi i kaczek), gołębi, kuropatw itp., inne niż duże pióra ze skrzydeł i ogona lub duże pióra odrzucone w czasie sortowania. „Puch” oznacza najdelikatniejszą i najbardziej miękką część upierzenia, w szczególności gęsi lub kaczek, i różni się od piór tym, że nie ma sztywnej stosiny. Pióra takie i puch są powszechnie wykorzystywane jako materiały do wypychania pościeli i innych artykułów, takich jak poduszki i odzież izolacyjna (np. anoraki).

 


 


0506-Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów.

0506 10-Osseina i kości poddane działaniu kwasu

0506 90-Pozostałe

Produkty objęte niniejszą pozycją są wykorzystywane głównie jako materiały rzeźbiarskie, do produkcji kleju i żelatyny oraz jakonawozy sztuczne.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Kości i rdzenie rogów (wewnętrzne kości rogów), nieobrobione lub odtłuszczone (kości, z których tłuszcz usunięto różnymi metodami).

(2)Kości wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), tzn. niepoddane obróbkom wykraczającym poza wstępne przecieranie dla usunięcia zbędnych części, cięcie (wzdłuż lub w poprzek), czasami poprzedzone pobieżnym skrawaniem lub bieleniem. Pozycja zatem wyłącza płytki prostokątne (włącznie z kwadratowymi), arkusze i inne wyroby kształtowe, nawet polerowane lub obrobione w inny sposób, oraz produkty uzyskane przez formowanie kości sproszkowanej; wszystkie te wyroby klasyfikuje się do pozycji 9601 lub innej bardziej specyficznej pozycji.

(3)Kości poddane działaniu kwasu, tzn. kości, których część wapienna została rozpuszczona za pomocą kwasu solnego i które bez utraty pierwotnej postaci zachowały tylko tkankę komórkową i części chrząstkowe (osseina), które łatwo można przerobić na żelatynę.

(4)Kości odżelatynowane, z których za pomocą parowania usunięto żelatynę i które zazwyczaj są w postaci proszku (mączka kostna parowana).

(5)Proszek i odpady z kości (włącznie z kośćmi rozdrobnionymi), np. wytworzone przy obrabianiu kości.

 


 


0507-Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu; proszek i odpadki tych produktów.

0507 10-Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej

0507 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje niżej opisane produkty, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, tzn. niepoddane procesowi wykraczającemu poza tarcie, skrobanie, czyszczenie, usunięcie zbędnych części, wyrównywanie brzegów, rozszczepienie, przycinanie inne niż d nadania kształtu, zgrubne struganie, prostowanie lub spłaszczanie:

(A)Kość słoniowa.

W całej nomenklaturze określenie „kość słoniowa” dotyczy substancji kostnej stanowiącej:

(1)Ciosy słonia, zęby hipopotama, kły morsa, ciosy narwala lub kły dzika.

(2)Rogi nosorożca.

(3)Zęby wszystkich zwierząt lądowych i morskich.

(B)Skorupa żółwiowa (szylkret).

Szylkret występujący w handlu jest to zwykle skorupa żółwia (generalnie otrzymywane z żółwi z gatunku kempa, karetta i żółwi szylkretowych) i odniesienia w tekście do szylkretu obejmują skorupę żółwia.

Szylkret jest materiałem rogowym w postaci płytek (łusek) o różnej wielkości i grubości, chroniącym rogową konstrukcję, która obejmuje ciało zwierzęcia.

W niniejszej pozycji „szylkret” oznacza:

(1)Skorupy, całe lub w kawałkach.

(2)Łuski z tych skorup, prawie zawsze oddzielane na łowiskach i składające się z płytek o nierównej grubości i pogiętej powierzchni; Te łuski są opisywane jako grzbietowe lub brzuszne zależnie od części ciała, z której są uzyskiwane; część chroniąca żołądek i klatkę piersiową zwana jest plastronem.

(C)Fiszbiny i frędzle.

W stanie naturalnym fiszbiny (wielorybów lub innych ssaków morskich) przyjmują postać wygiętych, rogowych łopatek o szarawej skórze przylegającej do powierzchni z obramowaniem na wewnętrznym brzegu (frędzle) z tego samego materiału co fiszbin.

(D)                       Rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby.

Rogi należące do niniejszej grupy mogą występować z rdzeniem lub z kośćmi czołowymi lub bez nich. Rogi jelenie są to rozgałęzione rogi jelenia, łosia itd.

Pozycja ta obejmuje również proszek i odpady (włącznie z obrzynkami) z tych produktów.

Pozycja wyłącza produkty, które zostały przycięte do kształtu prostokątnego (włączając kwadrat) lub walcowatego, rurkowatego lub innych częściowo wykończonych kształtów oraz produkty otrzymane przez profilowanie (pozycja 9601 i inne bardziej szczegółowe).


 


0508-Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte do kształtu, proszek i ich odpadki.

Koral jest to wapienny szkielet polipów morskich i jest generalnie wykorzystywany w artykułach jubilerskich.

Najważniejszą skorupą do celów przemysłowych jest skorupa wykorzystywana jako macica perłowa.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Koral, nieobrobiony lub z którego usunięto tylko zewnętrzną skorupę.

(2)Koral, wstępnie przygotowany, ale nieobrobiony w inny sposób, tzn. koral, który nie został poddany żadnemu procesowi wykraczającemu poza wstępne cięcie.

(3)Muszle, obrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte do nadania kształtu, tzn. muszle, które nie zostały poddane procesowi wykraczającemu poza czyszczenie i wstępne cięcie.

Pozycja niniejsza obejmuje kość sepii, muszle kruszone lub w proszku, wykorzystywane jako karma dla zwierząt, oraz odpady muszli.

Pozycja wyłącza walce, płytki prostokątne (lub kwadratowe) oraz inne kształty, nawet polerowane lub w inny sposób obrobione, które objęte są pozycją 9601 lub innymi bardziej szczegółowymi pozycjami.

 


 


[0509]


 


0510-Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane.

Ambra szara jest to substancja wydzielana przez kaszalota i występująca w postaci zaokrąglonych brył składających się z koncentrycznie ułożonych warstw, których masa może osiągać sto kilogramów. Ma ona konsystencję wosku, a po potarciu wydziela słodki zapach. Występuje w kolorach od popielatoszarego do czarnego, a gęstość ma mniejszą od wody. Nie należy mylić ambry szarej z ambrą żółtą (bursztynianem), która jest żywicą mineralną objętą pozycją 2530.

Strój bobrowy jest substancją żywiczną, brązową, czerwonawą lub żółtawą, o gorzkim smaku i ostrym zapachu. Jest ona wydzielana przez bobry i zwykle występuje w woreczkach, w których jest formowana (zwykle przyczepiona do ich końców). Woreczki te są często pofałdowane i mają długość od 5 do 10 cm.

Cywet jest wytwarzany przez łaszę cyweta i jest złotobrązową lub brązową substancją żywiczną o konsystencji pasty lub oleju, o bardzo silnym zapachu, który przypomina naturalne piżmo.

Piżmo, wydzielane przez pewien rodzaj jeleni, jest zazwyczaj zamknięte w woreczkach, w których jest wytwarzane. Woreczki są płaskie i bezwłose z jednej strony oraz wypukłe i pokryte białawymi włosami z drugiej strony. Wydzielina jest ciemnobrązowa i ma silny zapach. Nie należy mylić tego piżma z piżmem sztucznym (piżmo ksylenowe, piżmo ambrowe itd.), objętym działem 29.

Kantarydyny są to chrząszcze, które są wykorzystywane głównie z powodu ich zdolności wywoływania pryszczy lub powodowania łagodnego terapeutycznego odczynu zapalnego. Występują zwykle w postaci wysuszonej lub sproszkowanej.

Pozycja niniejsza obejmuje również:

(1)Gruczoły zwierzęce i inne narządy zwierzęce, używane do przygotowywania produktów organoterapeutycznych i nienadające się, ze względu na ich właściwości lub sposób przygotowania, do spożycia przez ludzi (trzustki, jądra, jajniki, woreczki żółciowe, gruczoły tarczycy, gruczoły przysadkowe itd.), świeże, schłodzone lub zamrożone, lub w inny sposób tymczasowo zakonserwowane w celu transportu lub składowania (np. w glicerolu, acetonie lub alkoholu); produkty te wysuszone lub w postaci ekstraktu są wyłączone (pozycja 3001). (Jeśli chodzi o produkty jadalne, patrz uwaga 1 (a) do niniejszego działu).

(2)Żółć, nawet wysuszoną; (ekstrakt z żółci jest wyłączony - pozycja 3001).

Pozycja niniejsza wyłącza również jad węży lub pszczół umieszczony w postaci wysuszonych płatków w szczelnie zamkniętych ampułkach (pozycja 3001).

 


 


0511-Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi.

0511 10-Nasienie bydlęce

-Pozostałe:

0511 91- -Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3

0511 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)             Nasienie zwierzęce.

(2)             Embriony zwierzęce, transportowane w stanie zamrożonym w celu wszczepienia biorczyniom.

(3)             Krew zwierzęcą, płynną lub suszoną, nawet jadalną.

Pozycja niniejsza wyłącza krew zwierzęcą przygotowaną do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych (pozycja 3002).

(4)             Koszenilę i podobne owady. Koszenila jest owadem żyjącym na pewnych roślinach kaktusowatych. Na rynku występują trzy rodzaje koszenili - czarna, szara lub srebrna i czerwonawa. Koszenila dostarcza czerwonego barwnika (wyciąg z koszenili) (pozycja 3203) używanego do przygotowania laku karminowego (pozycja 3205).

Wśród owadów podobnych do koszenili najważniejszym jest alkiermes, który żyje na różnych dębach karłowatych. Alkiermes służy do produkcji żywych i trwałych barwników czerwonych, klasyfikowanych do pozycji 3203.

Zwierzęcego alkiermesa nie należy mylić z „alkiermesem mineralnym” (pozycja 3824).

Koszenila i alkiermes mogą być całe lub sproszkowane.

(5)           Niejadalne rybie jaja, ikry i mlecz.

Obejmują one:

(i)Zapłodnione jaja do wylęgania, rozpoznawalne po obecności czarnych plamek, które są okiem zarodkowym.

(ii)Soloną ikrę (np. dorsza lub makreli) używaną jako przynęta dla ryb. Można ją odróżnić od namiastek kawioru (pozycja 1604) po silnym, nieprzyjemnym zapachu i pakowaniu zwykle luzem.

Pozycja niniejsza wyłącza jadalne ikry i mlecz (dział 3)

(6)           Odpady rybne lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Kategoria ta obejmuje między innymi:

(i)Łuski drobnych szprot lub śledzi smażonych we fryturze lub podobnych ryb, świeże lub konserwowane (ale nie w roztworze); używane do przygotowania esencji perłowej do powlekania imitacji pereł.

(ii)Pęcherze (pęcherze pławne) ryb, surowe, suszone lub solone, używane do produkcji żelatyny i klejów rybich.

(iii)Jelita rybie i odpadki skór używane do produkcji kleju, itd.

(iv)Odpady rybie.

Pozycja ta wyłącza również:

(a)Jadalne wątróbki rybne, płetwy rybne, głowy, ogony i pozostałe jadalne podroby ryb (dział 3).

(b)Muszle mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni, objętych pozycją 0508.

(c)Niejadalne wątróbki rybne używane do produkcji wyrobów farmaceutycznych (pozycja 0510).

(7)             Jaja jedwabnika. Mają one wygląd małych nasion o barwie bladożółtej, przybierające stopniowo odcień popielatoszary lub ziemistożółty. Występują zwykle w pudełkach (lub plastrach komórkowych) lub w lnianych saszetkach.

(8)             Jaja mrówcze.

(9)             Ścięgna i żyły używane głównie jako surowiec do produkcji kleju, podobnie jak odpady z punktu (10) i (11).

(10)        Skrawki i podobne odpady surowych skór i skórek.

(11)     Odpady skór futerkowych, wyraźnie nienadające się do wykorzystania przez kuśnierzy.

(12)        Martwe zwierzęta objęte działem 1. lub 3. oraz ich mięso lub odpady mięsa nienadające się do spożycia przez ludzi, inne niż produkty objęte pozycją 0209 lub jedną z poprzednich pozycji niniejszego działu.

(13)        Włosie końskie i odpady włosia końskiego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika. Niniejsza kategoria obejmuje włosy z grzyw lub ogonów koni lub bydła. Obejmuje ona nie tylko włosie końskie nieobrobione, ale również włosie końskie, które zostało umyte, wyczyszczone, bielone, barwione, skręcone lub inaczej przygotowane. Wyroby mogą występować luzem, w pęczkach lub pakowane w motki itp.

Niniejsza pozycja obejmuje również warstwę włosia końskiego na nośniku z materiału włókienniczego, papieru itp. lub umieszczoną pomiędzy arkuszami materiału włókienniczego, papieru itp. poprzez automatyczne zszycie lub zwykłe przyszycie.

Pozycja wyłącza włosie końskie poddane procesowi przędzenia i włosie końskie, którego końce są ze sobą związane (dział 51).

(14)Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego. Obejmują one zarówno nieobrobione gąbki (włączając te, zaledwie przemyte) i gąbki, które zostały obrobione (np. poprzez usunięcie substancji wapiennej lub poprzez bielenie). Niniejsza kategoria obejmuje również odpady z gąbki.

Luffa, znana również jako gąbka roślinna, klasyfikowana jest do pozycji 1404.

Pozycja ta wyłącza również:

(a)Szelak, szelak surowy, lak w laseczkach i inne rodzaje laku (pozycja 1301).

(b)Tłuszcze zwierzęce objęte działem 15.

(c)Zbiory zoologiczne i poszczególne okazy zbiorów zoologicznych, składające się z wypchanych lub inaczej zakonserwowanych zwierząt, motyli i innych owadów, jaj itd. (pozycja 9705).

__________