SEKCJA XI

MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

Uwagi
 1. Niniejsza sekcja nie obejmuje:

(a)   szczeciny lub sierści zwierzęcej do wyrobu szczotek lub pędzli (pozycja 0502); włosia końskiego lub odpadów włosia końskiego (pozycja 0511);

(b)   włosów ludzkich lub artykułów z włosów ludzkich (pozycja 0501, 6703 lub 6704), z wyjątkiem materiałów filtracyjnych w rodzaju powszechnie stosowanych w prasach olejarskich lub tym podobnych (pozycja 5911);

(c)   lintersu bawełnianego lub pozostałych materiałów roślinnych, objętych działem 14;

(d)   azbestu objętego pozycją 2524 lub artykułów z azbestu, lub pozostałych wyrobów, objętych pozycją 6812 lub 6813;

(e)   artykułów objętych pozycją 3005 lub 3006; nitek dentystycznych do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opakowaniach do sprzedaży detalicznej, objętych pozycją 3306;

(f)    materiałów światłoczułych objętych pozycjami od 3701 do 3704;

(g)   przędzy jednowłókowej (monofilamentu), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm lub pasków, lub tym podobnych (na przykład sztucznej słomki), o widocznej szerokości przekraczającej 5 mm, z tworzyw sztucznych (dział 39) lub plecionek, lub materiałów, albo innych wyrobów koszykarskich lub wyrobów z wikliny z takiej przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) lub z paska (dział 46);

(h)   tkanin, dzianin, filcu lub włóknin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych tworzywami sztucznymi, lub artykułów z nich, objętych działem 39;

(ij) tkanin, dzianin, filcu lub włóknin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą lub artykułów z nich, objętych działem 40;

(k) skór lub skórek z włosem lub z wełną (dział 41 lub 43), lub artykułów ze skór futerkowych, futer sztucznych lub artykułów z nich, objętych pozycją 4303 lub 4304;

(l)   artykułów z materiałów włókienniczych objętych pozycją 4201 lub 4202;

(m)          wyrobów lub artykułów objętych działem 48 (na przykład waty celulozowej);

(n) obuwia lub części obuwia, getrów lub sztylpów, lub podobnych artykułów, objętych działem 64;

(o) siatek na włosy lub pozostałych nakryć głowy, lub ich części, objętych działem 65;

(p) towarów objętych działem 67;

(q) materiałów włókienniczych powleczonych środkami ściernymi (pozycja 6805), a także włókien węglowych lub artykułów z włókien węglowych, objętych pozycją 6815;

(r)  włókien szklanych lub artykułów z włókien szklanych, innych niż hafty wykonane nitką szklaną na widocznym podłożu z materiału (dział 70);

(s)  artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, pościeli, lamp i opraw oświetleniowych);

(t)   artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych i siatek);

(u) artykułów objętych działem 96 (na przykład szczotek, podróżnych zestawów do szycia, zamków błyskawicznych, taśm do maszyn do pisania, podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt); lub

(v) artykułów objętych działem 97.

 1. A) Towary klasyfikowane do działów od 50 do 55 lub do pozycji 5809 lub 5902 oraz mieszaniny z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych, należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się całkowicie z tego jednego materiału włókienniczego, który przeważa masą nad dowolnym innym, pojedynczym materiałem włókienniczym.

Jeżeli żaden materiał włókienniczy nie przeważa masą, towary należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się całkowicie z tego jednego materiału włókienniczego, który jest objęty pozycją pojawiającą się w kolejności numerycznej jako ostatnia spośród tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie.

B)Zgodnie z powyższą regułą:

(a)  przędzę rdzeniową z włosia końskiego (pozycja 5110) i przędzę metalizowaną (pozycja 5605) należy traktować jako pojedynczy materiał włókienniczy, którego masę stanowi łączna masa ich składników; przy klasyfikacji tkanin nitka metalowa ma być traktowana jako materiał włókienniczy;

(b)  wybór właściwej pozycji polegać będzie, po pierwsze, na wybraniu działu, a następnie na wybraniu właściwej pozycji w danym dziale, pomijając każdy materiał nieklasyfikowany do danego działu;

(c)   w sytuacji gdy działy 54 i 55 są powiązane z dowolnym innym działem, działy 54 i 55 należy traktować jako jeden dział;

(d)  w razie gdy dział lub pozycja obejmuje towary z różnych materiałów włókienniczych, tego rodzaju materiał włókienniczy należy traktować jako pojedynczy materiał włókienniczy.

C)Postanowienia punktów A) i B) mają zastosowanie do przędz podanych niżej w uwadze 3, 4, 5 lub 6.

 1. A)              W niniejszej sekcji, poza wyjątkami podanymi poniżej w punkcie B), przędze [pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane] uważane są za „szpagaty, wyroby powroźnicze, liny i linki”:

(a)   z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, o masie liniowej większej niż 20 000 decyteksów;

(b)   z włókien chemicznych (włącznie z przędzą z dwóch lub więcej przędz jednowłókowych (monofilamentów), objętych działem 54), o masie liniowej większej niż 10 000 decyteksów;

(c)   z konopi siewnych lub lnu:

1)   nabłyszczanych lub gładzonych, o masie liniowej 1 429 decyteksów lub większej; lub

2)   nienabłyszczanych ani niegładzonych, o masie liniowej większej niż 20 000 decyteksów;

(d)   z włókna kokosowego, zawierającego trzy pasma lub więcej;

(e)   z pozostałych włókien roślinnych, o masie liniowej większej niż 20 000 decyteksów;

(f)    wzmocnione nitką metalową.

B)Wyjątki:

(a)   przędza z wełny lub innej sierści zwierzęcej i przędza papierowa, inna niż przędza wzmocniona nitką metalową;

(b)   kabel z włókna ciągłego chemicznego objętego działem 55 i przędza wielowłóknowa (multifilament) bez skręcenia lub skrętem mniejszym niż 5 skrętów na metr objęta działem 54;

(c)   jelito jedwabnika objęte pozycją 5006 i przędza jednowłókowa (monofilament) objęty działem 54;

(d)   przędza metalizowana objęta pozycją 5605; przędza wzmacniana nitką metalową jest wymieniona powyżej w punkcie A) f);

(e)   przędza szenilowa, przędza rdzeniowa i pętelkowa, objęte pozycją 5606.

 1. A)              W działach 50, 51, 52, 54 i 55 wyrażenie „pakowana do sprzedaży detalicznej” w odniesieniu do przędzy, z wyjątkami podanymi poniżej w punkcie B), oznacza przędzę [pojedynczą, wieloskładową (złożoną) lub kablowaną], pakowaną:

(a)   na karty, szpulki, cewki lub podobne nośniki, o masie (włącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej:

1)   85 g w przypadku jedwabiu, odpadów jedwabiu lub włókien ciągłych chemicznych; lub

2)   125 g w pozostałych przypadkach;

(b)   w kłębki, pasma lub motki, o masie nieprzekraczającej:

1)      85 g w przypadku przędzy z włókien ciągłych chemicznych, o masie liniowej mniejszej niż 3 000 decyteksów, jedwabiu lub odpadów jedwabiu;

2)      125 g w przypadku wszystkich pozostałych przędz, o masie liniowej mniejszej niż 2 000 decyteksów;

3)      500 g w pozostałych przypadkach;

(c)   w pasma lub motki zawierające kilka mniejszych pasm lub motków oddzielonych nitkami działowymi, które są niezależne jedne od drugich, o masie poszczególnych pasemek nieprzekraczającej:

1)      85 g w przypadku jedwabiu, odpadów jedwabiu lub włókien ciągłych chemicznych; lub

2)      125 g w pozostałych przypadkach.

B)Wyjątki:

(a)   nitka pojedyncza z materiałów włókienniczych, z wyjątkiem:

1)    nitki pojedynczej z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, niebielonej; oraz

2)    nitki pojedynczej z wełny lub sierści zwierzęcych, bielonej, barwionej lub zadrukowanej, o masie liniowej przekraczającej 5 000 decyteksów;

(b)   przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, niebielona:

1)       z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, bez względu na postać opakowania; lub

2)       z pozostałych materiałów włókienniczych, z wyjątkiem wełny lub sierści zwierzęcej, w pasmach lub motkach;

(c)   przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, bielona, barwiona lub zadrukowana, o masie liniowej 133 decyteksów lub mniejszej;

(d)   nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z dowolnego materiału włókienniczego:

1)    w motkach zwiniętych „krzyżowo” lub pasmach; lub

2)    pakowana na nośniki lub w inny sposób wskazujący na jej zastosowanie w przemyśle włókienniczym (na przykład na szpulach, cewkach skręcarki, cewkach wątkowych, szpulach stożkowych, wrzecionach lub na wężówkach do krosien hafciarskich).

 1. W pozycjach 5204, 5401 i 5508 wyrażenie „nitka do szycia” oznacza przędzę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną:

(a)   pakowaną na nośniki (na przykład na szpulach, cewkach), o masie (włącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej 1 000 g;

(b)   klejoną do stosowania jako nitka do szycia;

(c)   o końcowym skręcie „Z”.

 1. W niniejszej sekcji wyrażenie „przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie” oznacza przędzę wykazującą wytrzymałość na rozciąganie, określoną w cN/tex (centyniutonach na teks), przekraczającą następujące wartości:

-       nitka pojedyncza z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów: 60 cN/tex,

-         przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z nylonu lub pozostałych poliamidów lub poliestrów: 53 cN/tex,

-       nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien wiskozowych: 27 cN/tex.

 1. W niniejszej sekcji wyrażenie „gotowe” oznacza artykuły:

(a)   pocięte inaczej niż na kwadraty lub prostokąty;

(b)   wytworzone do stanu końcowego, gotowe do użytku (lub zaledwie wymagające rozdzielenia przez przecięcie nitek działowych), bez zszywania lub innych operacji (na przykład niektóre ściereczki do kurzu, ręczniki, obrusy, chusty, narzuty);

(c)   pocięte na wielkość i co najmniej z jednym brzegiem zgrzewanym, z widocznie zwężonym lub ściśniętym obrzeżem i pozostałymi brzegami obrobionymi, jak opisano w dowolnym innym podpunkcie niniejszej uwagi, lecz z wyłączeniem materiałów, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez cięcie na gorąco lub innymi prostymi sposobami;

(d)   obrębione lub wykończone okrętką, lub wykończone frędzlami na dowolnym z brzegów, lecz z wyłączeniem materiałów, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez obrębienie lub innymi prostymi sposobami;

(e)   pocięte do określonego kształtu według uprzednio wyciągniętych nitek;

(f)    połączone przez szycie, klejenie lub inaczej (inne niż towary w kawałkach, składające się z dwóch lub więcej długości identycznego materiału połączonego końcami i towary w kawałkach złożone z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych połączonych w warstwy, nawet zespolonych);

(g)   dziane do kształtu, prezentowane jako oddzielny element lub w postaci wielu elementów w długości.

 1. W działach od 50 do 60:

(a)   działy od 50 do 55 i 60 oraz, z wyjątkiem gdy z kontekstu wynika inaczej, działy od 56 do 59 nie odnoszą się do towarów gotowych w rozumieniu powyższej uwagi 7; oraz

(b)   działy od 50 do 55 i 60 nie odnoszą się do towarów objętych działami od 56 do 59.

 1. Tkaniny objęte działami od 50 do 55 obejmują również materiały, składające się z warstw równoległych przędz nałożonych jedna na drugą pod kątem ostrym lub prostym. Warstwy te łączone są na przecięciach przędz za pomocą kleju lub metodą termiczną.
 2.                     Wyroby elastyczne, składające się z materiałów włókienniczych połączonych z nitkami gumowymi, klasyfikowane są do niniejszej sekcji.
 3.                     W niniejszej sekcji wyrażenie „impregnowany” obejmuje „maczany”.
 4.                     W niniejszej sekcji wyrażenie „poliamidy” obejmuje „poliamidy aromatyczne”.
 5.                     W niniejszej sekcji oraz tam, gdzie ma to zastosowanie w całej nomenklaturze, wyrażenie „przędza elastomerowa” oznacza przędzę z włókna ciągłego, włącznie z przędzą jednowłókową (monofilamentem) z syntetycznego materiału włókienniczego, inną niż przędza teksturowana, która nie ulega zerwaniu po rozciągnięciu do trzykrotnej długości pierwotnej i która po rozciągnięciu do dwukrotnej długości pierwotnej w ciągu pięciu minut powraca do długości nie większej niż jej półtorej długości pierwotnej.
 6.                     O ile z kontekstu nie wynika inaczej, odzież tekstylna objęta różnymi pozycjami powinna być klasyfikowana do właściwych dla niej pozycji, nawet wówczas, gdy jest pakowana w zestawy do sprzedaży detalicznej. W niniejszej uwadze wyrażenie „odzież tekstylna” oznacza odzież objętą pozycjami od 6101 do 6114 oraz objętą pozycjami od 6201 do 6211.
Uwagi do podpozycji
 1. W niniejszej sekcji oraz w całej nomenklaturze, tam gdzie można je zastosować, podane poniżej wyrażenia posiadają następujące znaczenie im przyporządkowane:

(a)   „Przędza niebielona”:

Przędza, która:

1)   charakteryzuje się naturalną barwą składających się na nią włókien i nie przeszła fazy bielenia, barwienia (nawet w masie) lub drukowania; lub

2)   jest barwy nieokreślonej („przędza szara”), wyprodukowana z szarpanki rozwłóknionej.

Taka przędza może być obrabiana klejonką bezbarwną lub barwnikiem nietrwałym (który znika po praniu z zastosowaniem mydła), a w przypadku włókien chemicznych przeszła obróbkę w masie środkami matującymi (na przykład ditlenkiem tytanu).

(b)   „Przędza bielona”:

Przędza, która:

1)   została poddana procesowi bielenia, jest wykonana z włókna bielonego lub, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, poddana została barwieniu na biało (nawet w masie) lub też została obrobiona białą klejonką;

2)   składa się z mieszaniny włókien bielonych i niebielonych;

3)   stanowi przędzę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną i składa się z przędzy bielonej i niebielonej.

(c)   „Przędza barwiona (barwiona lub zadrukowana)”:

Przędza, która:

1)   jest barwiona (nawet w masie) do barwy innej niż biała lub też z wykorzystaniem barwnika nietrwałego, lub zadrukowana, lub wykonana z włókien barwionych lub zadrukowanych;

2)   składa się z mieszaniny włókien barwionych o różnych barwach lub mieszaniny włókien niebielonych, lub bielonych z włóknami barwionymi (przędza melanżowa lub mieszana), lub jest zadrukowana jednobarwnie, lub wielobarwnie z zachowaniem odstępów, co daje wrażenie kropek;

3)   jest otrzymana z włókien srebrnych lub z niedoprzędów, które zostały zadrukowane;

4)   stanowi przędzę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną i składa się z przędzy niebielonej lub przędzy bielonej i przędzy barwionej.

Powyższe definicje znajdują również zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) i do paska lub tym podobnych, objętych działem 54.

(d)   „Tkanina niebielona”:

Tkanina wykonana z przędzy niebielonej, która nie została poddana bieleniu, barwieniu lub zadrukowaniu. Takie tkaniny mogą być obrobione klejonką bezbarwną lub barwnikiem nietrwałym.

(e)   „Tkanina bielona”:

Tkanina, która:

1)    była bielona lub, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, barwiona na biało lub poddana obróbce białą klejonką, w sztuce;

2)    składa się z przędzy bielonej;

3)    składa się z przędzy bielonej i niebielonej.

(f)    „Tkanina barwiona”:

Tkanina, która:

1)   jest barwiona na jedną, jednolitą barwę inną niż biała (jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej) lub też została poddana obróbce z zastosowaniem barwionego środka wykończającego o barwie innej niż biała (jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej), w sztuce; lub

2)   składa się z przędzy barwionej o jednolitej, pojedynczej barwie.

(g)   „Tkanina z przędz o różnych barwach”:

Tkanina (inna niż tkanina zadrukowana), która:

1)   składa się z przędz o różnych barwach lub z przędz o różnych odcieniach tej samej barwy (innej niż naturalna barwa włókien składowych);

2)   składa się z przędzy bielonej lub niebielonej i przędzy barwionej;

3)   składa się z przędz melanżowych lub mieszanych.

(W żadnym przypadku nie uwzględnia się przędzy użytej w krajce i na końcach sztuki).

(h)   „Tkanina zadrukowana”:

Tkanina, która została zadrukowana w sztuce, nawet wykonana z przędz o różnych barwach.

(Następujące tkaniny są również uważane jako tkaniny zadrukowane: tkaniny zawierające wzór wykonany, na przykład pędzlem lub pistoletem do malowania natryskowego, z wykorzystaniem papieru przedrukowego, przez flokowanie lub za pomocą procesu batikowego).

Proces merceryzacji nie wpływa na klasyfikację przędz lub tkanin w ramach powyższych kategorii.

Definicje zawarte powyżej w punktach od d) do h) odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do dzianin.

(ij) „Splot płócienny”:

Konstrukcja tkaniny, w której każda przędza wątku przechodzi na przemian nad i pod kolejnymi przędzami osnowy, a każda przędza osnowy przechodzi na przemian nad i pod kolejnymi przędzami wątku.

 1. A)              Wyroby objęte działami od 56 do 63, zawierające dwa lub więcej materiałów włókienniczych, należy traktować jako wykonane w całości z tego materiału włókienniczego, który zostałby wybrany zgodnie z uwagą 2 podaną w niniejszej sekcji w odniesieniu do klasyfikowania wyrobów objętych działami od 50 do 55 lub pozycją 5809, zawierających ten sam materiał włókienniczy.

B)Przy stosowaniu tej reguły:

(a)   tam, gdzie to jest właściwe, należy uwzględniać tylko tę część, która determinuje klasyfikację w ramach reguły interpretacyjnej 3;

(b)   w przypadku wyrobów włókienniczych, zawierających materiał podkładowy i powierzchnię z okrywą włosową lub pętelkową, nie należy uwzględniać materiału podłoża;

(c)   w przypadku haftów objętych pozycją 5810 oraz artykułów z nich, będzie brany pod uwagę wyłącznie materiał podłoża. Jednakże hafty bez widocznego podłoża i towary z nich będą klasyfikowane w odniesieniu do samych nitek haftu.