DZIAŁ 55

WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE

Uwaga
  1. Pozycje 5501 i 5502 mają zastosowanie wyłącznie do kabla z włókna ciągłego chemicznego, składającego się z równoległych włókien ciągłych, o jednolitej długości równej długości kabla, spełniającego następujące wymagania:

(a)   długość kabla przekracza 2 m;

(b)   skręt mniejszy niż 5 obrotów na metr;

(c)   masa liniowa włókna ciągłego mniejsza niż 67 decyteksów;

(d)   kabel z włókna ciągłego syntetycznego, pod warunkiem że: kabel musi być rozciągnięty, to znaczy nie ma możliwości rozciągnięcia go o więcej niż 100 % jego długości pierwotnej;

(e)   całkowita masa liniowa kabla większa niż 20 000 decyteksów.

Kabel o długości nieprzekraczającej 2 m ma być klasyfikowany do pozycji 5503 lub 5504.


 

 


UWAGI OGÓLNE

Czytając Noty wyjaśniające do tego działu należy wziąć pod uwagę Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XI.

Dział ten obejmuje włókna chemiczne opisane w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do działu 54., gdy mają one postać włókien odcinkowych (tj. włókien nieciągłych) lub niekiedy kabla z włókien ciągłych; obejmuje również wyroby powstające w różnych fazach przerabiania tych włókien lub kabla, włącznie z przędzą i tkaninami. Obejmuje także wyroby włókiennicze zmieszane, klasyfikowane jako wyroby z włókien odcinkowych chemicznych, zgodnie z uwagą 2. do sekcji XI.

Włókna odcinkowe chemiczne zazwyczaj wytwarzane są przez wytłaczanie przez filiery (dysze przędzalnicze) posiadające dużą ilość otworów (czasami kilka tysięcy); następnie włókna ciągłe z dużej ilości filier (dysz przędzalniczych) zbierane są razem w postaci kabla. Kabel może być rozciągnięty i następnie pocięty na krótkie odcinki albo od razu, albo po poddaniu go różnym procesom (myciu, bieleniu, barwieniu itd.) jeszcze w postaci kabla. Długość odcinków, na które pocięte są włókna, zazwyczaj wynosi od 25 mm do 180 mm i zmienia się dla poszczególnych włókien chemicznych, w zależności od rodzaju włókna chemicznego, rodzaju przędzy, która ma być wyprodukowana i rodzaju innych włókien przędnych, z którymi mają być zmieszane.

Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) włókien ciągłych chemicznych lub włókien odcinkowych, również objęte są tym działem.

Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Włókien tekstylnych o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyków) objętych pozycją 5601.

(b)Azbestu objętego pozycją 2524 oraz artykułów z azbestu i pozostałych produktów objętych pozycją 6812 lub 6813.

(c)Włókien węglowych i artykułów z włókien węglowych objętych pozycją 6815.

(d)Włókien szklanych i artykułów z włókien szklanych objętych pozycją 7019.


 


5501-Kabel z włókna ciagłego syntetycznego.

5501 10-Z nylonu lub pozostałych poliamidów

5501 20-Z poliestrów

5501 30-Akrylowy lub modakrylowy

5501 40-Z polipropylenu

5501 90-Pozostały

Pozycja ta obejmuje kabel z włókna ciągłego syntetycznego, jak opisano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do tego działu, pod warunkiem że spełnia następujące wymogi (patrz również uwaga 1 do działu):

(A)Długość kabla musi przekraczać 2 m.

(B)Kabel musi być nieskręcany lub o skrętcie mniejszym niż 5 obrotów na metr.

(C)Każde włókno ciągłe musi mieć masę liniową mniejszą niż 67 decyteksów.

(D)Kabel musi być rozciągnięty, tzn. musi być rozciągnięty do długości nie większej niż do 100% długości pierwotnej.

(E)Całkowita masa liniowa kabla musi być większa niż 20 000 decyteksów.

Warunek określony w punkcie (D) jest postawiony w celu upewnienia się, że kabel jest w stanie gotowym do przetworzenia na włókna odcinkowe. Po wytłoczeniu włókna ciągłe syntetyczne nie są orientowane w wystarczającym stopniu i muszą być rozciągnięte w celu poprawienia orientacji ich cząsteczek i nadania im wymaganych własności. Rozciągnięty kabel zachowuje pewną elastyczność, ale zwykle pęka już wtedy, gdy jest rozciągany do długości znacznie mniejszej niż 100% długości pierwotnej. Z drugiej strony, nierozciągnięty kabel może być rozciągnięty do trzykrotnej lub czterokrotnej długości pierwotnej, zanim pęknie.

Kabel objęty tą pozycją na ogół używany jest do wyrobu przędzy z włókien ciętych syntetycznych przez:

(1)Cięcie na włókna odcinkowe i następnie przerabianie na taśmy, niedoprzędy i przędzę, na ogół poddając je procesom podobnym do tych, jakie stosuje się w przypadku bawełny lub wełny, lub

(2)Przerobienie na czesanki poddając go procesowi „kabel-do-czesanki” (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 5506), a następnie na przędze.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zestawów włókien ciągłych syntetycznych odpowiadających warunkom określonym w punktach (A), (B) i (C) wymienionych powyżej, o całkowitej masie liniowej nieprzekraczającej 20 000 decyteksów lub dowolnej całkowitej masie liniowej w przypadku wszystkich włókien ciągłych nierozciągniętych (pozycja 5402).

(b)Zestawów włókien ciągłych syntetycznych (każde włókno o masie liniowej 67 decyteksów lub większej), nieskręconych lub ze skrętem mniejszym niż 5 obrotów na metr, nawet rozciąganych i dowolnej całkowitej masie liniowej (pozycja 5404, jeżeli żaden wymiar przekroju poprzecznego poszczególnych włókien nie przekracza 1 mm lub dział 39 w przeciwnym przypadku).

(c)Kabel z włókna ciągłego syntetycznego spełniający warunki określone w punktach (B) i (C) wymienionych powyżej, ale o długości nieprzekraczającej 2 m, nawet rozciągany i o dowolnej całkowitej masie liniowej (pozycja 5503).

 


 


5502-Kabel z włókna ciągłego sztucznego.

5502 10-Z octanu celulozy

5502 90-Pozostały

Do wyrobów objętych tą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5501, z wyjątkiem uwagi 1 (d) do tego działu, z uwzględnieniem istniejących różnic.


 


5503-Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia.

-Z nylonu lub pozostałych poliamidów:

5503 11- -Z aromidów

5503 19- -Pozostałe

5503 20-Z poliestrów

5503 30-Akrylowe lub modakrylowe

5503 40-Z polipropylenu

5503 90-Pozostałe

Włókna objęte tą pozycją produkuje się, jak to opisano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu.

Włókna odcinkowe syntetyczne zazwyczaj pakowane są w sprasowane bele. Włókna na ogół mają równomierną długość, co odróżnia je od materiału odpadowego objętego pozycją 5505.

Pozycja ta obejmuje również kabel z włókna ciągłego syntetycznych o długości nieprzekraczającej 2 m, pod warunkiem że masa liniowa każdego z włókna ciągłego jest mniejsza niż 67 decyteksów. Kabel z włókna ciągłego syntetycznego o długości przekraczającej 2 m nie jest objęty tą pozycją (pozycja 5402 lub 5501).

Włókna odcinkowe syntetyczne, które zostały zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerabiane do przędzenia, również są wyłączone (pozycja 5506).

 


 


5504-Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia.

5504 10-Z wiskozy

5504 90-Pozostałe

Noty wyjaśniające do pozycji 5503 stosuje się do wyrobów objętych tą pozycją, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5505-Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną), włókien chemicznych.

5505 10-Z włókien syntetycznych

5505 20-Z włókien sztucznych

Pozycja ta obejmuje odpady włókien chemicznych (włókien ciągłych i włókien odcinkowych - patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 54.) i obejmuje:

(1)Odpady włókien (odpady miękkie), takie jak stosunkowo długie włókna otrzymane jako odpady podczas formowania i przerabiania włókien ciągłych; włókna krótkie otrzymane jako odpady ze zgrzeblenia, czesania i pozostałych procesów przygotowawczych do przędzenia włókien odcinkowych (tj. wyczeski, małe połamane kawałki zwojów, taśm lub niedoprzędów).

(2)Odpady przędzy (odpady twarde), tj. przędze połamane, zasuplone lub poplątane, zebrane jako odpady podczas operacji przędzenia, skręcania, zwijania, tkania, dziania itp.

(3)Szarpankę rozwłóknioną, tj. włókna otrzymane przez rozrywanie szmat lub przędz na tworzące je włókna.

Takie odpady objęte są tą pozycją, nawet jeżeli są bielone lub barwione, pod warunkiem że nie były zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerabiane do przędzenia.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Waty (pozycja 3505 lub 5601).

(b)Włókien odpadowych, zgrzeblonych, czesanych lub w inny sposób przerabianych do przędzenia (pozycja 5506 lub 5507).

(c)Kosmyków i pyłu tekstylnego oraz rozdrobnionych resztek włókien (pozycja 5601).

(d)Nowych lub zużytych szmat (dział 63).

 


 


5506-Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerobione do przędzenia.

5506 10-Z nylonu lub pozostałych poliamidów

5506 20-Z poliestrów

5506 30-Akrylowe lub modakrylowe

5506 40-Z polipropylenu

5506 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje włókna odcinkowe syntetyczne (włączając odpady syntetycznych włókien odcinkowych lub włókien ciągłych) po ich zgrzebleniu, czesaniu lub po przygotowaniu w inny sposób do przędzenia.

Podczas zgrzeblenia włókna odcinkowe i odpadowe przechodzą przez maszyny, które powodują prawie równoległe ułożenie włókien i nadają im postać luźnego runa lub zwoju, które generalnie ścieśniane są w taśmę (pasmo włókien luźno ułożone bez skrętu).

Podczas czesania zgrzeblona taśma przechodzi przez następne maszyny, które powodują prawie dokładne równoległe ułożenie włókien i, w przypadku odpadów, usuwają krótsze włókna (wyczeski). Taśmy czesane zazwyczaj zwijane są w zwoje lub kłębki, znane jako „czesanka”.

Czesanki wykonuje się również bezpośrednio z kabla z włókna ciągłego w procesie zwanym „kabel-do-czesanki”.

Kabel przechodzi przez urządzenie, które przerywa lub przecina włókna ciągłe bez zakłócenia ich ciągłości lub równoległego ułożenia. Operacja ta może polegać, na przykład na przepuszczeniu kabla przez wałki pracujące z różną szybkością obrotową, co powoduje naprężenia zrywające włókna ciągłe; lub włókna ciągłe mogą być również zrywane za pomocą zębatych wałków przez bezpośredni nacisk; lub kabel może być cięty ukośnie mechanizmem nożowym. W czasie przechodzenia przez tę maszynę kabel rozciągany jest w taśmy. Te procesy pozwalają uniknąć cięcia kabla na włókna odcinkowe i eliminują zgrzeblenie lub, zazwyczaj zgrzeblenie i czesanie.

Taśmy, czy to uzyskiwane przez zgrzeblenie, czesanie czy procesy „kabel-do-czesanki”, rozciągane są w niedoprzędy - cieńsze pasma równoległych włókien z lekkim skrętem - które w jednej operacji mogą być przędzione w przędzę.

Pozycja ta nie obejmuje waty (pozycja 3005 lub 5601).


 


5507-Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia.

Do wyrobów objętych niniejszą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5506, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5508-Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej.

5508 10-Z włókien odcinkowych syntetycznych

5508 20-Z włókien odcinkowych sztucznych

Pozycja ta obejmuje nici do szycia w postaci i odpowiadające warunkom opisanym w części (I) (B) (4) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Jednakże, jeżeli takie nici określane są jako szpagat itp. (patrz część (I) (B) (2) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), to wyłączone (pozycja 5607).

Nici do szycia objęte są tą pozycją, nawet jeżeli pakowane są do sprzedaży detalicznej lub przerabiane, jak to podano w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5509-Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

-Zawierająca 85% masy lub więcej włókien odcinkowych z nylonu lub pozostałych poliamidów:

5509 11- -Nitka pojedyncza

5509 12- -Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana

-Zawierająca 85% masy lub więcej włókien odcinkowych poliestrowych:

5509 21- -Nitka pojedyncza

5509 22- -Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana

-Zawierająca 85% masy lub więcej włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:

5509 31- -Nitka pojedyncza

5509 32- -Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana

-Pozostała przędza zawierająca 85% masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych:

5509 41- -Nitka pojedyncza

5509 42- -Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana

-Pozostała przędza z włókien odcinkowych poliestrowych:

5509 51- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi sztucznymi

5509 52- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą

5509 53- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną

5509 59- -Pozostała

-Pozostała przędza z włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:

5509 61- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienka sierścią zwierzęcą

5509 62- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną

5509 69- -Pozostała

-Pozostała przędza:

5509 91- -Zmieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą

5509 92- -Zmieszana głównie lub wyłącznie z bawełną

5509 99- -Pozostała

Pozycja ta obejmuje nitki (inne niż nici do szycia), zarówno pojedyncze jak i wieloskładowe (złożone), otrzymane przez przędzenie niedoprzędu z włókien odcinkowych syntetycznych objętych pozycją 5506.

Jednakże przędza z włókien odcinkowych syntetycznych nie jest objęta tą pozycją, jeżeli pakowana jest do sprzedaży detalicznej lub określona jest jako szpagat, powróz itp. (pozycja 5607) (zobacz część (I) (B) (2) i (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Pozycja ta obejmuje przędzę, która została przerobiona zgodnie ze wskazaniami podanymi w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.


 


5510-Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

-Zawierająca 85% masy lub więcej włókien odcinkowych sztucznych:

5510 11- -Nitka pojedyncza

5510 12- -Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana

5510 20-Pozostała przędza zmieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą

5510 30-Pozostała przędza zmieszana głównie lub wyłącznie z bawełną

5510 90-Pozostała przędza

Do wyrobów objętych niniejszą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5509, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 

 


5511-Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych chemicznych, pakowana do sprzedaży detalicznej.

5511 10-Z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierająca 85% masy lub więcej takich włókien

5511 20-Z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierająca mniej niż 85% masy takich włókien

5511 30-Z włókien odcinkowych sztucznych

Niniejsza pozycja obejmuje przędze (inne niż nici do szycia) z włókien odcinkowych chemicznych pakowane do sprzedaży detalicznej, tj. w postaci i odpowiadające warunkom opisanym w części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5512-Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85% masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych.

-Zawierające 85% masy lub więcej włókien odcinkowych poliestrowych:

5512 11- -Niebielone lub bielone

5512 19- -Pozostałe

-Zawierające 85% masy lub więcej włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:

5512 21- -Niebielone lub bielone

5512 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

5512 91- -Niebielone lub bielone

5512 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), zawierające 85% masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych. Tkaniny takie obejmują różnorodne materiały ubraniowe, zasłonowe lub pozostałe materiały dekoracyjne oraz materiały na bieliznę stołową, koce, ręczniki itd.

Bandaże, medyczne lub pakowane do sprzedaży detalicznej, są wyłączone (pozycja 3005).


 


5513Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85% masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 170 g/m2.

-Niebielone lub bielone:

5513 11- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5513 12- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5513 13- -Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych

5513 19- -Pozostałe tkaniny

-Barwione:

5513 21- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5513 23- -Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych

5513 29- -Pozostałe tkaniny

-Z przędz o różnych barwach:

5513 31- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5513 39- -Pozostałe tkaniny

-Zadrukowane:

5513 41- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5513 49- -Pozostałe tkaniny

Niniejsza pozycja obejmuje tkaniny, jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Obejmuje te tkaniny, pod warunkiem że klasyfikowane są jako tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, z uwzględnieniem uwagi 2. do sekcji XI (patrz również część (I) (A) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) i pod warunkiem że spełniają następujące wymogi:

(a)Zawierają mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych;

(b)Są głównie lub wyłącznie zmieszane z bawełną;

(c)Masa powierzchniowa nie większa niż 170 g/m2.

Bandaże, medyczne lub pakowane do sprzedaży detalicznej, są wyłączone (pozycja 3005).

 


 


5514-Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85% masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej przekraczającej 170 g/m2.

-Niebielone lub bielone:

5514 11- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5514 12- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5514 19- -Pozostałe tkaniny

-Barwione:

5514 21- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5514 22- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5514 23- -Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych

5514 29- -Pozostałe tkaniny

5514 30-Z przędz o różnych barwach:

-Zadrukowane:

5514 41- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie płóciennym

5514 42- -Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5514 43- -Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych poliestrowych

5514 49- -Pozostałe tkaniny

Do wyrobów objętych tą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5513, z uwzględnieniem istniejących zmian.

 


 


5515-Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych.

-Z włókien odcinkowych poliestrowych:

5515 11- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi wiskozowymi

5515 12- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi

5515 13- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą

5515 19- -Pozostałe

-Z włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:

5515 21- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi

5515 22- -Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą

5515 29- -Pozostałe

-Pozostałe tkaniny:

5515 91- -Zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi

5515 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędz z włókien odcinkowych syntetycznych. Jednakże należy zauważyć, że obejmuje ona tylko tkaniny mieszankowe określone w uwadze 2. do sekcji XI, inne niż te, które zostały objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu, lub też zostały wymienione lub włączone do drugiej części niniejszej sekcji (zazwyczaj dział 58 lub 59).

Bandaże, medyczne lub pakowane do sprzedaży detalicznej, wyłaczone (pozycja 3005).


 


5516-Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych.

-Zawierające 85% masy lub więcej włókien odcinkowych sztucznych:

5516 11- -Niebielone lub bielone

5516 12- -Barwione

5516 13- -Z przędz o różnych barwach

5516 14- -Zadrukowane

-Zawierające mniej niż 85% masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi:

5516 21- -Niebielone lub bielone

5516 22- -Barwione

5516 23- -Z przędz o różnych barwach

5516 24- -Zadrukowane

-Zawierające mniej niż 85% masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:

5516 31- -Niebielone lub bielone

5516 32- -Barwione

5516 33- -Z przędz o różnych barwach

5516 34- -Zadrukowane

-Zawierające mniej niż 85% masy włókien odcinkowych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną:

5516 41- -Niebielone lub bielone

5516 42- -Barwione

5516 43- -Z przędz o różnych barwach

5516 44- -Zadrukowane

-Pozostałe:

5516 91- -Niebielone lub bielone

5516 92- -Barwione

5516 93- -Z przędz o różnych barwach

5516 94- -Zadrukowane

Niniejsza pozycja obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z włókien odcinkowych sztucznych. Tkaniny te obejmują różnorodne materiały ubraniowe, zasłonowe lub pozostałe materiały dekoracyjne oraz materiały na bieliznę stołową, koce, ręczniki itd.

Bandaże, do celów medycznych lub pakowane do sprzedaży detalicznej, wyłączone (pozycja 3005).

__________