DZIAŁ 56

WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   waty, filcu lub włóknin impregnowanych, powleczonych lub pokrytych substancjami lub preparatami (na przykład perfumami lub kosmetykami, objętymi działem 33, mydłami lub detergentami, objętymi pozycją 3401, pastami, kremami lub podobnymi preparatami, objętymi pozycją 3405, zmiękczaczami do materiałów objętymi pozycją 3809), w których materiał włókienniczy jest obecny zaledwie jako nośnik;

(b)   wyrobów włókienniczych objętych pozycją 5811;

(c)   naturalnego lub sztucznego ściernego proszku lub ziarna, na podłożu z filcu lub włóknin (pozycja 6805);

(d)   miki aglomerowanej lub regenerowanej, na podłożu z filcu lub włóknin (pozycja 6814);

(e)   folii metalowej na podłożu z filcu lub włóknin (zazwyczaj sekcja XIV lub XV); lub

(f)    podpasek higienicznych (wkładek) i tamponów, pieluch i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów objętych pozycją 9619.

  1. Określenie „filc” obejmuje filc igłowany i materiały składające się z runka ze splecionych włókien tekstylnych, których spójność zwiększono przez łączenie ściegiem z użyciem włókien z tego samego runka.
  2. Pozycje 5602 i 5603 obejmują odpowiednio filc i włókniny impregnowane, powleczone lub pokryte, lub laminowane tworzywami sztucznymi lub gumą, bez względu na postać tych materiałów (zwartą lub komórkową).

Pozycja 5603 obejmuje również włókniny, w których tworzywa sztuczne lub guma tworzą substancję wiążącą.

Pozycje 5602 i 5603 jednak nie obejmują:

(a)   filcu impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub laminowanego tworzywami sztucznymi lub gumą, zawierającego 50 % masy lub mniej materiału włókienniczego, lub filcu całkowicie osadzonego w tworzywach sztucznych lub gumie (dział 39 lub 40);

(b)   włóknin, albo całkowicie osadzonych w tworzywach sztucznych lub gumie, albo całkowicie pokrytych lub powleczonych obustronnie tego rodzaju materiałami, pod warunkiem że taką powłokę lub pokrycie można dostrzec gołym okiem, przy czym w ogóle nie uwzględnia się wynikającej z przeróbki zmiany barwy (dział 39 lub 40);

(c)   płyt, arkuszy lub taśm, z tworzyw sztucznych komórkowych lub z gumy komórkowej, połączonych z filcem lub włókninami, w których materiał włókienniczy jest obecny tylko jako materiał wzmacniający (dział 39 lub 40).

  1. Pozycja 5604 nie obejmuje przędzy włókienniczej lub taśmy, lub tym podobnego, objętych pozycją 5404 lub 5405, w których nie można dostrzec gołym okiem impregnacji, powleczenia lub pokrycia (zwykle działy od 50 do 55); w niniejszym warunku nie uwzględnia się wynikającej z przeróbki zmiany barwy.

 


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje pewną ilość wyrobów włókienniczych o specjalnym charakterze, np. watę, filc, włókniny, przędze specjalne, powrozy oraz niektóre artykuły z tych materiałów.


 


5601-Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył oraz węzły i pęczki, tekstylne.

-Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej:

5601 21- -Z bawełny

5601 22- -Z włókien chemicznych

5601 29- -Pozostałe

5601 30-Kosmyki i pył oraz węzły i pęczki, testylne

(A) WATA Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH I ARTYKUŁY Z NIEJ

Wata, o której mowa, wykonana jest przez nakładanie jednej na drugą szeregu warstw włókien tekstylnych zgrzeblonych lub formowanych pneumatycznie, a następnie sprasowanie ich w celu zwiększenia spójności włókien. Czasem wata jest lekko igłowana w celu zwiększenia spójności włókien, a w niektórych przypadkach, aby warstwę waty przymocować do podłoża z tkaniny lub pozostałego materiału włókienniczego.

Wata ma postać elastycznego, gąbczastego arkusza o dużej masie, wyrównanej grubości, w której włókna mogą być łatwo oddzielone. Na ogół wykonana jest z włókien bawełny (higroskopijna lub pozostała wata bawełniana) lub z włókien sztucznych odcinkowych. Niskogatunkowa wata wykonana z odpadów ze zgrzeblenia lub rozwłókniania, zazwyczaj zawiera pewien procent supełków lub odpadów przędzy.

Wata klasyfikowana jest do tej pozycji, nawet jeżeli jest bielona, barwiona lub drukowana. Pozycja ta obejmuje również watę, na którą natryśnięto niewielkią ilość substancji kleistej w celu poprawienia spójności wierzchnich włókien; w przeciwieństwie do włóknin, włókna z warstw wewnętrznych takiej waty oddzielają się łatwo.

Jednakże należy zauważyć, że wata nasączona substancją kleistą i w której substancja przeniknie do warstw wewnętrznych, klasyfikowana jest jako włóknina do pozycji 5603, nawet jeżeli włókna z warstw wewnętrznych łatwo oddzielają się.

Wata, która przymocowana jest do wewnętrznego lub zewnętrznego podłoża włókienniczego przez lekkie igłowanie i wata pokryta jednostronnie lub obustronnie papierem, materiałem włókienniczym lub innym materiałem (albo przez szycie, albo przez klejenie), również klasyfikowana jest do tej pozycji, pod warunkiem że zasadniczy charakter nadaje wata i nie tworzy ona wyrobów objętych pozycją 5811.

Wata jest szeroko stosowane jako wyściółka (np. do wyrobu poduszek, warstw ocieplających odzież, wykładzin szkatułek itd., w tapicerstwie i w pralniczych maszynach do prasowania), jako materiał opakowaniowy lub do celów higienicznych.

Pozycja ta obejmuje również watę w sztukach lub przyciętą do długości i artykuły z waty, inne niż te objęte bardziej szczegółowo innymi pozycjami w nomenklaturze (patrz wykluczenie poniżej).

Artykuły z waty klasyfikowane do tej pozycji obejmują:

(1)Uszczelnienia okien, drzwi lub podobnych otworów, składające się z wałków waty pokrytych spiralnie przędzami, ale z wyłączeniem tych, całkowicie pokrytych materiałami włókienniczymi (pozycja 6307).

(2)Artykuły z waty używane do dekoracji, inne niż te mające charakter artykułów objętych działem 95.

Wśród artykułów z waty tutaj nie są klasyfikowane:

(a)Wata lub artykuły z waty, impregnowane lub powleczone substancjami farmaceutycznymi, lub pakowana do postaci lub w opakowaniu do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (pozycja 3005).

(b)Wata impregnowana, powleczona lub pokryta substancjami lub preparatami (np. perfumami lub kosmetykami (dział 33), mydłami lub detergentami (pozycja 3401), pastami, kremami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405), środkami zmiękczającymi materiały (pozycja 3809)), w której materiał włókienniczy jest tylko nośnikiem.

(c)Wata celulozowa i artykuły z niej (na ogół dział 48).

(d)Bawełna zgrzeblona w postaci taśmy używanej przez fryzjerów (np. „waty” fryzjerskiej) (pozycja 5203).

(e)Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, złożone z jednej lub więcej warstw materiałów włókienniczych, połączonych z watą przez zszycie lub w inny sposób, innych niż haft objęty pozycją 5810 (pozycja 5811).

(f)Poduszki odzieżowe (pozycja 6117 lub 6217).

(g)Kwiaty sztuczne, liście lub owoce i ich części (pozycja 6702).

(h)Peruki teatralne, sztuczne brody i pozostałe artykuły objęte pozycją 6704.

(ij)Artykuły świąteczne, karnawałowe lub pozostałe artykuły rozrywkowe, ozdoby choinkowe i pozostałe artykuły (np. peruki dla lalek), objęte działem 95.

(k)Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy (pieluszki) i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły objęte pozycją 9619.

(B) WŁÓKNA TEKSTYLNE O DŁUGOŚC NIEPRZEKRACZAJĄCE 5 MM (KOSMYKI) ORAZ WĘZŁY TEKSTYLNE

„Kosmyki tekstylne” składają się z włókien tekstylnych o długości nieprzekraczającej 5 mm (jedwab, wełna, bawełna, włókna chemiczne itd.). Otrzymywane są jako odpad podczas różnych operacji wykończających, a w szczególności podczas strzyżenia aksamitu. Otrzymywane są również w wyniku cięcia kabla lub włókien, tekstylnych. Węzły tekstylne otrzymywane są jako odpad lub przez zmielenia włókien tekstylnych na proszek. Tekstylne kosmyki i węzły objęte są tą pozycją, nawet jeżeli poddane zostały bieleniu lub barwieniu lub, jeżeli włókna zostały sztucznie skędzierzawione.

Produkty te mają szerokie zastosowanie (np. do zmieszania z innymi włóknami i przędzione, do wyrobu imitacji zamszu, do powlekania lub dekorowania tapet, jako baza pudru do twarzy lub „makijażu”).

Jednakże perfumowane kosmyki i proszek tekstylny wyłączone (pozycja 3307).

Kosmyków objętych tą pozycją nie należy mylić z kosmykami wykonanymi ze szmat i używanymi do wypełnienie pościeli, poduszek itd. Takie kosmyki klasyfikowane są jako „odpady” do odpowiednich pozycji, objętych działami od 50 do 53.

(C) PĘCZKI

Są one małymi, o regularnych kształtach kulkami (czasami nieco wydłużonymi) z jedwabiu, wełny, bawełny, włókien odcinkowych chemicznych itd., na ogół otrzymanymi w wyniku rozcierania włókien pomiędzy dwoma tarczami. Mogą być bielone lub barwione oraz używane są do wytwarzania z przędz ozdobnych imitacji, takich jak samodziały.

 


 


5602-Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany.

5602 10-Filc igłowany i wyroby włókiennicze igłowane

-Pozostały filc, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany:

5602 21- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5602 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

5602 90-Pozostałe

Filc zazwyczaj otrzymywany jest przez nałożenie jednej na drugą pewnej ilości warstw włókien tekstylnych (zazwyczaj jako zwój wyprodukowany przez zgrzeblenie lub formowane pneumatycznie); następnie są nawilżane (na ogół parą lub gorącą wodą z mydłem) i poddawane silnemu prasowaniu oraz naciskaniu lub zbijaniu. W ten sposób włókna zostają sczepione i uzyskuje się arkusz o równomiernej grubości, znacznie bardziej zwarty i trudniejszy do rozdzielenia niż wata oraz całkowicie różniący się od tkanin filcowanych (na ogół działy od 50. do 55.).

Filc zazwyczaj produkowany jest z wełny lub innej sierści zwierzęcej, lub z mieszaniny tych włókien z innymi włóknami naturalnymi (np. włóknami roślinnymi, włosiem końskim) lub z włóknami chemicznymi.

Filc używany jest do wyrobu odzieży, kapeluszy, butów, zelówek do butów, młoteczków fortepianowych, artykułów dekoracyjnych, ozdób itp., do różnych zastosowań technicznych, jak izolacje cieplne lub materiały dźwiękochłonne itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również filc igłowany, który wytwarzany jest albo:

(1)przez igłowanie arkusza lub runa włókien odcinkowych tekstylnych (naturalnych lub chemicznych), bez podkładu materiału włókienniczego, igłami z nacięciami; lub

(2)przez igłowanie takich włókien tekstylnych do podkładu z materiału włókienniczego lub do innego materiału, który w mniejszym lub większym stopniu zakryty jest przez włókna.

Technika igłowania umożliwia otrzymanie filcu z włókien roślinnych niefilcujących się (na przykład z juty) lub z włókien chemicznych.

Igłowane runa z włókien odcinkowych, w których igłowanie jest czynnością uzupełniającą do innych sposobów połączenia run włókno-podłoże, uznawane są za włókniny (pozycja 5603).

Niniejsza pozycja obejmuje również te materiały włókiennicze igłowane, których podstawową cechą jest to, że składają się one z run włókien tekstylnych, których spójność uzyskano przez pobieranie włókien z samego runa, a nie za pomocą przędzy włókienniczej. Za pomocą igieł włókna przeciągane są przez runo i na powierzchni tworzą się rzędy ściegów łańcuszkowych. Niektóre z tych tekstyliów mogą mieć powierzchnię z okrywą włókienną (nawet ciętą) i mogą być wzmocnione podkładem tekstylnym lub innym materiałem. Proces dziania igłowego opisany jest w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do działu 60.

Z wyjątkiem przypadków, gdy inne pozycje nomenklatury obejmują filc w sposób bardziej szczegółowy, pozycja ta obejmuje filc w kawałku lub cięty do długości, lub pocięty w prostokąt (włączając kwadrat) z większych kawałków, bez innej pracy (np. pewne ścierki do kurzu lub koce), nawet złożony lub pakowany (np. do sprzedaży detalicznej).

Filc może być barwiony, drukowany, impregnowany, powleczony, pokryty, laminowany lub wzmacniany (np. nićmi włókienniczymi lub drutem). Może być pokryty jednostronnie lub dwustronnie, papierem, tekturą, teksyliami itd. (np. przyszyty lub przyklejony), pod warunkiem że wyrobowi zasadniczy charakter nadaje filc.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje następujących wyrobów objętych działem 39. lub 40:

(a)Filcu impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub laminowanego tworzywami sztucznymi lub gumą, zawierającego 50% masy lub mniej materiału włókienniczego lub filcu całkowicie osadzonego w tworzywach sztucznych lub gumie;

(b)Płyt, arkuszy lub taśm, z tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, połączonych z filcem, w których materiał włókienniczy jest jedynie wzmocnieniem (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 39., część zatytułowana „Połączenia tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych” i punkt (A) Not wyjaśniających do pozycji 4008).

Pozycja ta obejmuje filc do krycia dachów wykonany w normalnym procesie filcowania, a następnie zaimpregnowany smołą lub podobnymi substancjami.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Filcu, impregnowanego, powleczonego lub pokrytego substancjami, lub preparatami (np. perfumami lub kosmetykami (dział 33), mydłem lub detergentami (pozycja 3401), środkami do nadawania połysku, kremami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405), zmiękczaczami do tkanin (pozycja 3809)), w którym materiał włókienniczy występuje tylko jako nośnik.

(b)Derek pod siodła i podkładek (pozycja 4201).

(c)Dywanów i pozostałych pokryć podłogowych z filcu, objętych działem 57.

(d)Filcu igłowego objętego pozycją 5802.

(e)Filcu haftowanego w sztukach, taśmach lub w motywach (pozycja 5810).

(f)Wyrobów włókienniczych pikowanych w sztukach, złożonych z jednej lub więcej warstw materiału włókienniczego, połączonych z materiałem wyścielającym przez zszycie lub w inny sposób, inne niż hafty objęte pozycją 5810 (pozycja 5811).

(g)Pokryć podłogowych składających się z powłoki lub pokrycia na podłoży z filcu, nawet przyciętych do kształt (pozycja 5904).

(h)Filcu powleczonego, pokrytego, laminowanego gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanego na obicia zgrzeblarskie oraz innego podobnego materiału, w rodzaju stosowanego do pozostałych celów technicznych, objętych pozycją 5911.

(ij)Filcu pokrytego proszkiem lub ziarnem ściernym (pozycja 6805) lub miką aglomerowaną lub regenerowaną, (pozycja 6814).

(k)Płyt budowlanych wykonanych z wielu warstw włókien tekstylnych całkowicie pokrytych asfaltem lub podobnym materiałem (pozycja 6807).

(l)Folii metalowej na podłożu z filcu (ogólnie sekcja XIV lub XV).


 


5603-Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane.

-Z włókien ciągłych chemicznych:

5603 11- -O masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2

5603 12- -O masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2

5603 13- -O masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2

5603 14- -O masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2

-Pozostałe:

5603 91- -O masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2

5603 92- -O masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2

5603 93- -O masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2

5603 94- -O masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2

Włóknina jest arkuszem lub runem, o przewadze włókien tekstylnych orientowanych kierunkowo lub przypadkowo i połączonych. Włókna te mogą być pochodzenia naturalnego lub chemicznego. Mogą to być włókna odcinkowe (naturalne lub chemiczne) lub włókna ciągłe chemiczne, lub formowane na miejscu.

Włókniny mogą być produkowane w różny sposób, a produkcja może być podzielona na trzy etapy: formowanie runa, łączenie, wykończenie.

I.Formowanie runa

Istnieją cztery podstawowe metody:

(a)przez zgrzeblenie lub pneumatyczne obrabianie włókien w celu uzyskania arkusza. Włókna te mogą być orientowane równolegle, poprzecznie lub przypadkowo (proces suchy);

(b)przez wytłaczanie włókien ciągłych orientowanych kierunkowo, schłodzonych i ułożonych bezpośrednio w runo lub, które są skoagulowane, przemyte i ułożone bezpośrednio w runo w procesie mokrego formowania (proces przędzenia obrotowego);

(c)przez zawiesinę i rozproszenie włókien w wodzie, osadzenie uzyskanej zawiesiny na sicie drucianym i utworzenie runa przez usunięcie wody (proces mokrego formowania);

(d)przy zastosowaniu różnych specjalistycznych technologii, w których produkcja włókien, tworzenie runa i połączenie zazwyczaj następują równocześnie (proces „in situ”).

II.Łączenie

Po uformowaniu runa włókna łączone są na całej grubości i szerokości runa (metoda ciągła) lub w punktach lub strefach (metoda nieciągła).

Łączenie to można podzielić na trzy rodzaje:

(a)Łączenie chemiczne, w którym włókna łączone są za pomocą substancji wiążącej. Można tego dokonać przez impregnację czynnikiem wiążącym, takim jak guma, żywica naturalna, skrobia, klej lub tworzywa sztuczne, w roztworze lub emulsji, przez obróbkę termiczną z użyciem tworzyw sztucznych w postaci proszku, za pomocą rozpuszczalników itd. Do łączenia chemicznego można zastosować również włókna łączące.

(b)Łączenie cieplne, w którym włókna zespalają się za pomocą obróbki termicznej (lub ultradźwiękami) podczas przepuszczenia runa przez piece lub między ogrzanymi walcami (łączenie powierzchniowe) lub przez ogrzane kalandry (łączenie punktowe). Do łączenia termicznego można również zastosować włókna łączące.

(c)Łączenie mechaniczne, w którym runa wzmocnione są przez fizyczne splątanie tworzących je włókien. Można to osiągnąć za pomocą wysokociśnieniowych dysz powietrznych lub wodnych. Można również to osiągnąć przez igłowanie, ale nie przez łączenie ściegiem. Jednakże wyroby igłowane uważane za włókninę ograniczają się do:

-run na bazie włókna ciągłego;

-run włókien odcinkowych, w których igłowanie stanowi tylko działanie uzupełniające do innych rodzajów łączenia.

Te różne procesy łączenia często są ze sobą zestawiane.

III.Wykończenie

Włókniny mogą być barwione, drukowane, impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane. Pokryte jednostronnie lub dwustronnie (przez sklejenie, zszycie lub w wyniku innego dowolnego procesu) materiałami włókienniczymi lub arkuszami jakiegoś innego materiału, klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy zasadnicza charakterystyka nadaje włóknina.

Pozycja ta obejmuje, między innymi, samoprzylepną taśmę składającą się z włókniny pokrytej substancją klejącą z gumy, tworzyw sztucznych lub z mieszanki tych materiałów.

Niniejsza pozycja obejmuje również pewne „filce do krycia dachów”, w których włókna tekstylne zespolone są smołą lub podobnymi substancjami i pewne wyroby znane jako „filce bitumiczne” wykonane w ten sam sposób, ale zawierające niewielkie ilości kawałków korka.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje następujących wyrobów, które klasyfikowane są do działu 39. lub 40.:

(a)Włóknin albo całkowicie osadzonych w tworzywach sztucznych lub w gumie, albo całkowicie pokrytych dwustronnie takimi materiałami, pod warunkiem że to pokrycie lub powleczenie da się dostrzec gołym okiem, przy czym nie uwzględnia się wynikającej z przeróbki zmiany barwy.

(b)Płyt, arkuszy lub taśm, z tworzyw sztucznych komórkowych lub z gumy komórkowej, połączonych z włókninami, w których materiał włókienniczy został użyty tylko do wzmocnienia (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 39., część zatytułowana „Połączenia tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych” i punkt (A) Not wyjaśniających do pozycji 4008).

***

Włókniny różnią się grubością i cechami charakterystycznymi (giętkością, elastycznością, odpornością na rozerwanie, własnościami absorpcyjnymi, trwałością itd.) w zależności od procesu wytwarzania lub łączenia, gęstości włókien lub włókien ciągłych i ilości run. Niektóre włókniny przypominają papier, tekturę, watę celulozową, zamsz lub watę objętą pozycją 5601. Można je odróżnić od papieru, tektury lub waty celulozowej po tym, że włóknach tekstylne nie są roztwarzane podczas procesu produkcji.

Fakt, że włókna tekstylne lub włókna ciągłe połączone są na całej grubości i na ogół również na całej szerokości runa lub arkusza, również pomaga odróżnić te materiały od pewnych rodzajów waty objętej pozycją 5601 (zobacz Noty wyjaśniające do niniejszej pozycji).

Niektóre włókniny mogą być prane lub wyciskane, podobnie jak inne materiały włókiennicze.

Z wyjątkiem przypadków, gdy inne pozycje nomenklatury obejmują je w sposób bardziej szczegółowy, pozycja ta obejmuje włókniny w kawałkach, przycięte do długości lub pocięte na prostokąty (włączając kwadrat) z większych kawałków, bez dalszego przerabiania, nawet prezentowane jako złożone lub pakowane (np. do sprzedaży detalicznej). Obejmują one: runa licowe (powierzchniowe) do wprowadzenia do laminatów z tworzyw sztucznych; górne warstwy do produkcji jednorazowych pieluszek lub wkładek, dla niemowląt lub ręczników higienicznych; materiały do produkcji odzieży ochronnej lub podszewek odzieżowych; wkładki do filtrowania cieczy lub powietrza, materiały stosowane do wypychania, materiały dźwiękochłonne, do filtrowania i oddzielania przy budowie dróg i przy innych pracach inżynieryjnych; podłoża do bitumicznych materiałów do krycia dachów; pierwsze lub drugie podłoża dywanów igłowych itp.; chusteczki do nosa, bieliznę pościelową, bieliznę stołową itd.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Włóknin impregnowanych, powleczonych lub pokrytych substancjami lub preparatami (np. perfumami lub kosmetykami (dział 33), mydłami lub detergentami (pozycja 3401), środkami do nadawania połysku, kremami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405), zmiękczaczami do tkanin (pozycja 3809)), w których materiał włókienniczy występuje tylko jako nośnik.

(c)Filców igłowanych (pozycja 5602).

(d)Dywanów i pozostałych pokryć podłogowych z włóknin, objętych działem 57.

(e)Włóknin igłowych objętych pozycją 5802.

(f)Bolducs (pozycja 5806).

(g)Haftowanych włóknin w kawałkach, w taśmach lub w motywach (pozycja 5810).

(h)Pikowanych wyrobów włókienniczych w sztukach, składających się z jednej lub więcej warstw materiałów włókienniczych połączonych z wyściółką z włókniny przez zszycie, innych niż hafty objęte pozycją 5810 (pozycja 5811).

(ij)Włóknin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911.

(k)Włóknin pokrytych proszkiem ściernym lub ziarnem ściernym (pozycja 6805), lub miką aglomerowaną lub regenerowaną (pozycja 6814).

(l)Folii metalowej na podłożu z włóknin (ogólnie sekcja XIV lub XV).


 


5604-Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi.

5604 10-Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym

5604 90-Pozostałe

(A) NIĆ GUMOWA I SZNUREK, POKRYTE MATERIAŁEM WŁÓKIENNICZYM

Niniejsza grupa obejmuje nić (pasmo pojedyncze) z gumy, o dowolnym przekroju poprzecznym i sznurek (pasmo wieloskładowe) z gumy wykonany z tych nici, pod warunkiem że są pokryte materiałem włókienniczym (np. przez rdzeniowanie lub oplatanie).

(B) PRZĘDZA WŁÓKIENNICZA ORAZ PASEK I PODOBNE MATERIAŁY, OBJĘTE POZYCJĄ 5404 ORAZ 5405, IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB OTULONE GUMĄ LUB TWORZYWAMI SZTUCZNYMI

Grupa ta obejmuje przędzę włókienniczą i taśmę oraz tym podobne objęte pozycją 5404 lub 5405, które mogą być impregnowane, powleczone, pokryte lub otulone gumą lub tworzywami sztucznymi, pod warunkiem że w przypadku przędz impregnowanych, powleczonych lub pokrytych itd., ta impregnacja, pokrycie lub powleczenie może być dostrzegalne gołym okiem, przy czym w ogóle nie uwzględnia się zmiany barwy wynikającej z przeróbki.

Przędza włókiennicza impregnowana obejmuje przędzę maczaną, składającą się z przędzy obrobionej powierzchniowo w celu poprawienia jej przyczepności do gumy, która następnie wprowadzona jest podczas produkcji takich artykułów, jak opony samochodowe, pasy lub taśmy, do maszyn oraz rury.

Wśród wyrobów objętych tą grupą są imitacje katgutu, składające się z przędzy włókienniczej mającej grubą otulinę z tworzyw sztucznych, które zgodnie z ich różnymi właściwościami stosowane są do produkcji rakiet sportowych, lin do rybołówstwa, pasów, oplotów, materiałów tapicerskich, chirurgicznych materiałów do szycia itd. oraz sznurów do bielizny, składających się z przędzy włókienniczej w otulinie z tworzyw sztucznych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Materiałów złożonych z równoległych przędz włókienniczych aglomerowanych gumą (pozycja 5906).

(b)Imitacji katgutu z przytwierdzonymi haczykami lub w inny sposób przygotowanej linki wędkarskiej (pozycja 9507).

 


 


5605-Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Przędzę składającą się z dowolnego materiału włókienniczego (włączając przędzę jednowłókową (monofilament), pasek i tym podobne oraz przędzę papierową) połączoną z metalową nicią lub taśmą, otrzymaną w procesie skręcania, kablowania lub rdzeniowania, niezależnie od proporcji udziału metalu. Przędze rdzeniowe otrzymywane są przez spiralne owijanie nici metalowej lub paska dookoła włókienniczego rdzenia, który z metalem nie jest skręcony. Często używane są metale szlachetne lub metale platerowane.

(2)       Przędzę z dowolnego materiału włókienniczego (włączając przędzę jednowłókową (monofilament), pasek i tym podobne oraz przędzę papierową), pokrytą metalem przy zastosowaniu dowolnego innego procesu. Kategoria ta obejmuje przędzę pokrytą metalem przez elektrolityczne osadzanie lub przez nałożenie powłoki z substancji kleistej (np. żelatyny) i następnie pokrycie jej proszkiem metalowym (np. aluminium lub brązem).

Pozycja ta obejmuje również wyroby, składające się z rdzenia z folii metalowej (na ogół z aluminium) lub z rdzenia z folii z tworzywa sztucznego pokrytego proszkiem metalowym, wprowadzonym za pomocą kleju pomiędzy dwie warstwy folii z tworzywa sztucznego.

Pozycja ta obejmuje nitkę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną zawierającą nitkę skręconą, o której mowa powyżej (np. sznurki ozdobne stosowane w cukierniach, otrzymane przez skręcenie dwóch lub więcej przędz metalizowanych, jak opisano powyżej). Obejmuje pewne inne postacie przędzy otrzymane tym samym sposobem i stosowane do podobnych celów, składające się z dwóch lub więcej równoległych przędz metalizowanych, utrzymywanych razem przez wiążącą metalową nić lub taśmę lub wiązkę przędzy rdzeniowej z przędzą objętą tą pozycją.

Przędza metalizowana może być rdzeniowa. Używana jest do wyrobu ozdób i sznurowadeł oraz do pewnych wyrobów, takich jak sznury ozdobne itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Przędzy składającej się z mieszaniny materiałów włókienniczych i włókien metalowych nadających im właściwości antyelektrostatyczne (działy od 50. do 55., w zależności od przypadku).

(b)Przędzy wzmocnionej nitką metalową (pozycja 5607).

(c)Sznurów, obszywek lub pozostałych artykułów mających cechy ozdobnych pasmanterii (pozycja 5808).

(d)Drutu lub taśmy, ze złota, srebra, miedzi, aluminium lub pozostałych metali (sekcja XIV i XV).


 


5606-Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa.

(A)PRZĘDZA RDZENIOWA ORAZ PASEK I TYM PODOBNE OBJĘTE POZYCJĄ 5404 LUB 5405 (INNE NIŻ TE OBJĘTE POZYCJĄ 5605 ORAZ PRZĘDZA RDZENIOWA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO)

Wyroby te składają się z rdzenia, zazwyczaj z jednej lub więcej przędz włókienniczych owiniętych spiralnie inną przędzą lub przędzami. Najczęściej nici owijające całkowicie pokrywają rdzeń, ale czasami zwoje spirali są rozsunięte; w tym ostatnim przypadku wyrób może mieć, w pewnym stopniu, wygląd nitek wieloskładowych (złożonych), kablowanych lub ozdobnych, objętych działami od 50. do 55., ale można go odróżnić od nich po cechach przędzy rdzeniowej, a mianowicie, rdzeń nie jest skręcony z pokrywającymi go nitkami.

Rdzeń przędzy rdzeniowej objętej tą pozycji zazwyczaj jest z bawełny, pozostałych włókien roślinnych lub włókien chemicznych, a nitki pokrywające zazwyczaj są cieńsze i z większym połyskiem (np. jedwab, bawełna merceryzowana lub włókna chemiczne).

Przędze rdzeniowe z rdzeniami z innych materiałów mogą być objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że wyrób ma zasadnicze charakter artykułu włókienniczego.

Przędze rdzeniowe używane są jako pasmanteria a także w bardzo dużej mierze do wyrobu takiej pasmanterii. Jednakże, niektóre z nich nadają się do innego zastosowania, na przykład jako sznurek do dziurki od guzika, do haftów lub do wiązania paczek.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Przędzy rdzeniowej z włosia końskiego (pozycja 5110).

(b)Nici gumowej rdzeniowej z materiałami włókienniczymi (pozycja 5604).

(c)Przędzy rdzeniowej metalizowanej (pozycja 5605).

(d)Milanezów i podobnych sznurków oraz pozostałych rdzeniowych wyrobów włókienniczych, objętych pozycją 5808.

(e)Drutu rdzeniowego metalizowanego, np.:

(i)Drutu żeliwnego lub stalowego do wyrobu ramek do kapeluszy (drut modniarski) i łodyg z drutu żeliwnego lub stalowego, do sztucznych kwiatów lub lokówek (pozycja 7217).

(ii)Przewodów elektrycznych izolowanych (pozycja 8544).

(B)PRZĘDZA SZENILOWA (WŁĄCZNIE Z PRZĘDZĄ SZENILOWĄ KOSMYKOWĄ)

Przędza szenilowa zazwyczaj składa się z dwóch lub więcej pasm przędzy włókienniczej, skręconych razem i zaciskających krótkie końce przędzy włókienniczej, które mogą być praktycznie prostopadłe do nich; pasma te są czasem przechowywane w pętlach uformowanych na krośnie do wyrobów pończoszniczych. W każdym przypadku wygląda ona jak przędza igłowana na całej długości nićmi włosowymi. Zwykle wytwarzana jest bezpośrednio na specjalnych krosnach (np. skręcarkach obrotowych lub dziewiarkach typu Raschel) lub przez przecięcie specjalnej tkaniny leno; w tym ostatnim procesie, tkanina będzie cięta wzdłuż albo wzdłuż brzegu każdej grupy nitek osnowy i to właśnie te nitki osnowy (nici spodnie i krzyżowe) stanowią podporę przędzy szenilowej, a wątek ma postać włosową.

Pozycja ta obejmuje również przędzę szenilową otrzymaną przez umieszczenie kosmyków włókienniczych na rdzeniu przędzy włókienniczej. W tym procesie rdzeń przechodzi przez kąpiel klejową, a następnie przez komorę, w której kosmyki włókiennicze umieszczane są promieniowo na tym rdzeniu pod wpływem pola elektrostatycznego o dużym napięciu.

Przędza szenilowa używana jest, między innymi, do wytwarzania tkanin szenilowych (pozycja 5801) lub innych artykułów, takich jak: tkaniny dekoracyjne, pościel, dywany, pasmanterie, odzież.

(C)PRZĘDZA PĘTELKOWA

Przędza pętelkowa jest przędzą rurkową, wykonaną na dziewiarce okrągłej i po sprasowaniu na płasko ma szerokość od 1,5 do 2 mm. Przędza ta stosowana jest do wyrobu frędzli i innych artykułów włókienniczych oraz do wyrobu tkanin na tradycyjnych krosnach z osnową i wątkiem.

 


 


5607-Szpagat, powróz, linki i liny nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub, tworzywami sztucznymi (+).

-Z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave:

5607 21- -Szpagat do wiązania lub belowania

5607 29- -Pozostałe

-Z polietylenu lub polipropylenu:

5607 41- -Szpagat do wiązania lub belowania

5607 49- -Pozostałe

5607 50-Z pozostałych włókien syntetycznych

5607 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje szpagat, powróz, linki i liny produkowane przez skręcenie lub splatanie, lub oplatanie.

(1)Szpagat, powróz, linki i liny nieplecione ani oplatane.

Części (I) (B) (1) i (2) (szczególnie tabela) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI podają okoliczności, w których nitki pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane uważane są za szpagat, powróz, linki lub liny, objęte tą pozycją.

Przędza włókiennicza wzmocniona nitką metalową zawsze klasyfikowana jest do tej pozycji i różni się od przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605 tym, że rdzeń metalowy zazwyczaj jest grubszy i służy tylko za wzmocnienie, a nie jako ozdoba.

Grupa ta obejmuje również szpagat, powróz, linki i liny otrzymane przez skręcenie rozszczepionych włókienkowych pasemek, które mogą być więcej lub mniej rozszczepione na włókna skręcone.

(2)Szpagat, powróz, linki i liny, plecione lub oplatane.

We wszystkich przypadkach klasyfikowane są do tej pozycji, niezależnie od masy na metr. Zazwyczaj są oplotami rurowymi, które na ogół wykonane są z materiałów bardziej szorstkich niż oploty objęte pozycją 5808. Jednakże towary plecione objęte tą pozycją różnią się od tych objętych pozycją 5808 nie tyle rodzajem zastosowanej przędzy, ale także tym, że są ściślej oplatane i mają bardziej zwartą strukturą, co czyni je przydatniejszymi do stosowania jako szpagaty, powrozy, linki lub liny. Poza tym, zazwyczaj nie są barwione.

Najważniejszymi włóknami używanymi do wyrobu szpagatu, powrozu, linek lub lin są konopie, juta, sizal, bawełna, włókno kokosowe i włókna syntetyczne.

Szpagat, powróz, linki lub liny z przędzy papierowej klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, jeżeli są plecione lub wzmocnione nitką metalową.

Szpagat, powróz, linki i liny używane są jako szpagat do wiązania, do wiązania paczek, holowania, ładowania itd. Zazwyczaj mają okrągły przekrój poprzeczny, ale czasami (np. niektóre liny transmisyjne) mają przekrój kwadratowy, trapezowy lub trójkątny. Zwykle nie są bielone, ale mogą być barwione, impregnowane w celu zabezpieczenia przed butwieniem, formowane ze skrętek o różnej barwie lub impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi.

Wyroby te klasyfikowane są do tej pozycji, nawet jeżeli są cięte do długości.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Sznurków ozdobnych stosowanych w cukiernictwie, kwiaciarniach itd., objętych pozycją 5605.

(b)Przędzy rdzeniowej, przędzy szenilowej i przędzy pętelkowej, objętych pozycją 5606.

(c)Artykułów objętych pozycją 5609.

(d)Milanezu lub podobnych sznurków i pozostałych wyrobów włókienniczych rdzeniowych objętych pozycją 5808.

(e)Sznurków, oplotów i podobnych, nawet powleczonych, impregnowanych lub wzmocnionych metalem, w rodzaju stosowanych w przemyśle do pakowania lub jako materiały do smarowania (pozycja 5911).

(f)Odpadów szpagatu, powrozów, linek lub lin, objętych pozycją 6310.

(g)Szpagatu, powrozu itd. pokrytych materiałem ściernym (pozycja 6805).

(h)Artykułów gimnastycznych (pozycja 9506).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 5607 21

Podpozycja ta obejmuje pojedynczy szpagat z sizalu lub z pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave, mających skręt „Z” i minimalną siłą zrywającą szpagat obliczoną za pomocą następującego wzoru:

(R jest siłą zrywającą szpagat w dekaniutonach (daN) oraz n jest numerem metrycznym szpagatu w m/kg).

Na przykład minimalna siła zrywająca dla szpagatu o numerze metrycznym 150 (150 m/kg) wynosi 98 daN, dla szpagatu o numerze metrycznym 200 (200 m/kg) wynosi 69 daN i dla szpagatu o numerze metrycznym 300 (300 m/kg) wynosi 40 daN.

Podpozycja 5607 41

Obejmuje ona pojedynczy szpagat z polietylenu lub polipropylenu, stabilizowany przeciw degradacji słonecznej, ze skrętem „Z”, oraz:

(a)o minimalnej sile zrywającej szpagat obliczonej za pomocą następującego wzoru:

(R jest siłą zrywającą szpagat w dekaniutonach (daN) a n jest numerem metrycznym szpagatu w kg/m);

(b)o średniej, minimalnej sile zrywającej wiązanie obliczonej za pomocą następującego wzoru:

(R’ jest średnią siłą zrywającą wiązanie w daN).

Na przykład minimalna siła zrywająca szpagat 98 daN i przeciętna siła zrywająca wiązanie 57 daN stosowałaby się do szpagatu o numerze metrycznym 330 (330 m/kg).


 


5608-Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny; gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe sieci, z materiałów włókienniczych.

-Z materiałów włókienniczych chemicznych:

5608 11- -Sieci rybackie gotowe

5608 19- -Pozostałe

5608 90-Pozostałe

(1)Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny.

Wyroby te są zwykłymi, długimi siatkami, tj. materiałami o otwartych oczkach wiązanych, wykonanymi ręcznie lub maszynowo. Różnią się one od wyrobów sieciowych objętych pozycją 5804 tym, że wykonane są ze szpagatu, powrozu lub liny, objętych pozycją 5607.

(2)Gotowe sieci rybackie i pozostałe gotowe sieci, z materiałów włókienniczych.

Wyroby objęte tą grupą mogą być wykonane z przędzy a otwarte oczka mogą być otrzymane przez wiązanie lub w inny sposób, co odróżnia je od wyrobów, o których mowa powyżej w punkcie (1).

Gotowe sieci są sieciami, nawet gotowymi do użycia, wyprodukowanymi bezpośrednio do kształcie sieci lub składanymi z kawałków sieci. Obecność uchwytów, pierścieni, ciężarków, pływaków, sznurów lub pozostałych akcesoriów nie wpływa na klasyfikację towarów do tej grupy.

Sieci gotowe objęte tą pozycją ograniczają się do tych sieci, które nie są opisane bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury. Obejmuje ona sieci rybackie, sieci kamuflażowe, sieci do scen teatralnych, sieci bezpieczeństwa, siatki na zakupy i podobne siatki do noszenia (np. piłek tenisowych lub nożnych), hamaki, sieci do balonów lub statków powietrznych, siatki do ochrony przed owadami itd.

Produkty objęte tą pozycją pozostają w niej, nawet jeżeli są impregnowane (np. w celu zabezpieczenia ich przed działaniem atmosferycznym, wodą).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Siatki w sztuce wyprodukowanej w procesie dziania (pozycje od 6002 do 6006).

(b)Siatek na włosy (pozycja 6505).

(c)Siatek sportowych (np. siatek na bramki i siatek tenisowych), siatek podbierakowych i pozostałych siatek objętych działem 95.

 


 


5609-Artykuły z przędzy, paska lub tym podobnych, objętych pozycją 5404 lub 5405, szpagatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Pozycja ta obejmuje artykuły z przędz objętych działami od 50 do 55, artykuły z taśmy lub tym podobnym objętych pozycją 5404 lub 5405, jak również artykuły ze szpagatu, powrozu, linki lub liny, objętych pozycją 5607, inne niż te objęte bardziej szczegółowymi pozycjami w nomenklaturze.

Obejmuje przędze, powrozy, linki itp. przycięte do długość i zakończone węzłem na jednym lub na obu końcach, lub wyposażone w etykietki doczepne, pierścienie, haki itd. (np. sznurowadła do butów, sznury do bielizny, liny holownicze), odbojnice statków, poduszki rozładowcze, drabinki sznurowe, zawiesia przeładunkowe, zmywaki do naczyń wykonane z wiązek przędzy złożonych na pół i połączonych na złożonych końcach itd.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Uzd, lejców, postronków, uprzęży itd. (pozycja 4201).

(b)Sznurków ciętych do długość, z węzłami, pętlami lub oczkami, metalowymi lub szklanymi, w rodzaju stosowanych w maszynach żakardowych lub w pozostałych maszynach (pozycja 5911).

(c)Materiałów włókienniczych i artykułów wykonanych z takich materiałów, które klasyfikowane są do ich właściwych pozycji (np. sznurowadła do butów wykonane przez oplatanie klasyfikowane są do pozycji 6307).

(d)Sznurkowych podeszew do sandałów (pozycja 6406).

(e)Artykułów gimnastycznych oraz pozostałych artykułów objętych działem 95.

__________