Attention : la date de simulation n'est pas la date actuelle!

Deklaracja dostępności serwisu Taryfy celnej

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.puesc.gov.pl (strona otworzy się w nowym oknie lub karcie przeglądarki) wraz z powiązaną stroną internetową ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniższych:

 1. linki w serwisie kierujące do informacji na stronach zewnętrznych otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w tym samym oknie lub w nowym oknie czy na nowej karcie przeglądarki nie informując o tym użytkownika,

 2. z uwagi na trwający proces dostosowawczy:

  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,

  • mogą zdarzyć się elementy, które nie są dostępne z poziomu klawiatury,

  • może być zaburzona kolejność focusa,

 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ministerstwo dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: dc.isztar@mf.gov.pl .

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,

 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

 • podaj swoje dane,

 • wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 • wskaż sposób kontaktu,

 • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Strona otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących. Strona otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.