Caution: Simulation date not current!

O serwisie Taryfy celnej

Co to jest serwis Taryfy celnej

Serwis Taryfy celnej to jeden z komponentów Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4. Dostarcza on wszystkim zainteresowanym (osobom fizycznym, przedsiębiorcom, agencjom celnym) szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W serwisie są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) jak i dane krajowe (podatki VAT i akcyza oraz niektóre środki pozataryfowe niezintegrowane w bazie TARIC). Serwis jest utrzymywany przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4.

Co znajdziesz w serwisie Taryfy celnej

Przeglądarka taryfowa:

 • umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji nt. danych taryfowych, w tym nomenklatury towarowej i stawek celnych (stawek preferencyjnych, zawieszonych i w ramach kontyngentów taryfowych), a także innych danych pozataryfowych (obowiązujące zakazy, ograniczenia), które pochodzą z bazy danych TARIC. Obejmuje też informacje dodatkowe, takie jak:

  • uwagi prawne,

  • noty wyjaśniające,

  • Wiążącą Informację Taryfową,

  • listy towarów,

  • regulacje klasyfikacyjne,

  • noty wyjaśniające do HS i CN,

  • rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej,

  • wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

  • oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego,

  • kompendium opinii klasyfikacyjnych,

  • decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego

 • zawiera dane krajowe (stawki podatku VAT i akcyzy) i niektóre dane pozataryfowe (np. ograniczenia fitosanitarne),

 • umożliwia wyszukiwanie informacji:

  • po kodzie lub po wyrażeniach tekstowych,

  • nt. dokumentów wymaganych, kodów dodatkowych i kontyngentów taryfowych

 • pozwala na znalezienie kodu nomenklatury dla danego towaru.

Kalkulator taryfowy:

 • umożliwia obliczanie należności celnych w oparciu o pełne lub częściowe zestawy danych, a także podatków w imporcie/eksporcie towarów oraz kodów dodatkowych Meursinga w oparciu o komponenty rolne,

 • pozwala na przeglądanie informacji związanych z kursami wymiany walut,

 • prezentowany jest w dwóch wersjach:

  • wariantowej, która wyświetla wyniki kalkulacji, zawierające różne scenariusze kalkulacyjne w oparciu o częściowy zestaw danych (obliczenia są wykonywane dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich zastosowania),

  • standardowej, która podaje jeden wynik kalkulacji dla pełnego zestawu danych.

Elektroniczna wersja bazy danych Taryfy celnej (tzw. plik startowy):

 • zawiera stan taryfowej bazy danych na konkretny dzień i godzinę,

 • umożliwia utrzymywanie lokalnej kopii bazy danych taryfowych.